ບ່ອນທີ່ລົງທຶນ
ສື່ໂຄສະນາ

ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ການເຮັດທຸລະກິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານການລວບລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານທີ່ສົມບູນແບບ

ເພີ່ມເຕີມ...

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຕາມກົດໝາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ

ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ

ນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນໃນກິດຈະກຳທຸລະກິດທົ່ວໄປ ທີ່ຢູ່ນອກລາຍຊື່ທຸລະກິດທີ່ຄວບຄຸມຈະຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກໄປ MOIC.

ເພີ່ມເຕີມ...

ຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຕົ້ນທຶນໃນການເຮັດທຸລະກິດ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ນັກລົງທຶນ

ເພີ່ມເຕີມ...

ວີດີໂອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຂັ້ນຕອນການເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
alt=""
alt=""
alt=""