ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເປັນຫຍັງລົງທຶນໃນລາວ

ເປັນຫຍັງລົງທຶນໃນລາວ

ເປັນຫຍັງລົງທຶນໃນລາວ

 

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ: ສະພາບລວມ ສປປ ລາວ

 ຊື່  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 ເນື້່ອທີ່

 ທັງໝົດ: 236,800 ກິໂລຕາແມັດ

 ເນື້ອທີ່ດິນ: 230,800 ກິໂລຕາແມັດ

 ເນື້ອທີ່ໜ້ານ້ຳ: 6,000 ກິໂລຕາແມັດ

 ປະຊາກອນ  6.6 Millions (2008)
 ລະດັບຄວາມໜ້າແໜ້ນ  26 ຄົນ ຕໍ່ ກິໂລຕາແມັດ
 ເນື້ອທີ່ຂອບເຂດຊາຍແດນ  ທັງໝົດ : 5,083 km
 ຊາຍແດນ  ມຽນມ້າ 235 km, ກຳປູເຈ້ຍ 541 km, ສປ ຈີນ 423km, ໄທ 1,754 km, ສສ ຫວຽດນາມ 2,130 km
 ພາສາ  ພາສາລາວ (ທາງການ), ພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ແລະ ພາສາຊົນເຜົາຕ່າງໆ
 ສະພາບອາກາດ
 ລົມມໍລະສຸມເຂດຮ້ອນ; ລະດູຝົນ (ພຶດສະພາ ຫາ ຕຸລາ); ລະດູແລ້ງ (ຕຸລາ ຫາ ເມສາ)
 ສາດສະໜາ  ສາດສະໜາພຸດ 65% , ສາດສະໜາຜີ (animist) 32.9% , ສາດສະໜາຄຣີສ 1.3% , ແລະ ສາດສະໜາອື່ນໆ 0.8%  (ການສຳຫລວດ ປີ 1995)
 ຂົງເຂດເວລາ Time Zone  UTC+7
 ສະກຸນເງິນ  ລາວ ກີບ Kip (LAK)
 ອັດຕາແລກປ່ຽນ  ອັດຕາສະເລ່ຍ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 8,000 ກີບ
 ອັດຕາ GDP  39,284 ຕື້ກີບ (Nominal, 2007 estimate); 4.1 US$ billion  $5.788 billion (2009)
 ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP
 7.9% per annum on average, (2012=7.93% and 2013=7.6%) 
GDP per Capita

 US$ 573 in 2005-2006 up to US$ 1,069 in 2009-2010

Source: MPI (2014)

General Information: Laos = The Land-Linkage Nation and Potential of Economic Zones

 The Lao government vision is to establish Laos from the Land-Locked Country to the Land-Linked Nation. At the Moment, there are several routes to connect ASEAN to China such as Road No. 3 (R3) connecting Thailand-Laos-China (called North-South Corridor), in the central there is East-West Corridor, which is Road No. 9 connecting Thailand-Laos-Vietnam. In addition, the government of Laos also established the potential of economic zones such as Savan-Seno Economic Special Zone (Savannakhet Province).

General Information:  Investment Climate and Advantages in Investment in Laos

In terms of investment in Lao PDR, the investment destination in Lao PDR is known as: LAOS: Land of Ample of Opportunities & Success.This slogan is tell the true about doing business in Lao PDR. We have a lot of advantages in offering investors both domestics and foreign. By doing business in Laos, the investors can enjoy a lot of opportunities as stated below.

 • Advantages of Investing in Lao PDR

Integrated to regional and international arena:

 • Member of international organizations
 • General Special Preferences (GSP) Privileges with 42 countries
 • Normal Trade Relations (NTR) with USA (04/02/2005)
 • Bilateral Investment Treaties with 27 countries
 • In process of joining World Trade Organization (WTO)

Comparative Advantages:

 • Plentiful Natural Resources with unexploited
 • Large Area of Fertile Agricultural Land
 • Varieties of Tourism Development Sites
 • Virtually no damaging natural disaster

Competitive Advantages:

 • One of the most Politically Stable Country in the Region
 • Socio-Economic and Financial Stability
 • High Security (Low Crime Rate)
 • Low Labor Costs compared to neighboring countries
 • GSP Privileges given from 42 countries
 • Liberal Laws and Regulations creating favorable business and investment environments 

Note:

At the moment, the government of Lao PDR is negotiating for the WTO accession.  By participating in the WTO rules, we can ensure foreign investors for our commitment in the international arena.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.