ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທົ່ວໄປ

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂ ສຳຫລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ບັນຊີ ງໍ 02 - 2015)

ຂະແໜງ

ການລົງທຶນ

 

ປະເພດທຸລະກິດ

ເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາກສ່ວນ

ຮັບຜິດຊອບ

ທຶນຈົດທະບຽນ (ກີບ)

ອັດຕາສ່ວນ   (%)

ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

 

ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານອື່ນໆ

ທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

20%

- ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍໃຫ້ໂຈະການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ

ກາເຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 1036/ອຄ.ສລທ

ກຊ ອຄ

 

ການຜະລິດຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ຜະລິດເຄມີ

ໃຊ້ປຸງແຕ່ງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ

ຈາກພືດ

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

49%

- ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ

ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2011;

- ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການແພດ

ໃນລາວ, ເລກທີ 310/ກຊສ ລົງວັນທີ 20/12/2013.

ກຊ ສທ

ການກໍ່ສ້າງ

 

ການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ແລະ ທາງລົດ ໄຟ ສຳລັບ ISIC

ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະການກໍ່ສ້າງທາງ - ຂົວ ຄື:

ກ. ສຳລັບການຮຸ້ນສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ

 

 

1ຕື້-240ຕື້

 

 

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄອບຄຸມໃນຂະແໜງ  ຍທຂ, ເລກທີ

13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

ຂ. ສຳລັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

240 ຕື້ຂື້ນໄປ

100%

 

ການກະກຽມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງສຳ ລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂ

ສະເພາະການບຸກເບີກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ (ຂຸດດິນ ແລະ

ຖົມດິນ) ຄື:

ກ. ໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ

 

 

 

 

8ຕື້ - 40 ຕື້

 

 

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

ຂ. ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່

40 ຕື້ຂື້ນໄປ

 

ການກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງອື່ນໆ ສຳລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂ

ສະເພາະການປະກອບສິ້ນສ່ວນສິ່ງປຸງສ້າງຄື:

ກ. ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ

 

 

8ຕື້ - 40 ຕື້

 

 

49%

 

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

ຂ. ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່

40 ຕື້ຂື້ນໄປ

 

ການເຮັດຕຶກອາຄານສຳເລັດ ແລະ ສົມບູນ ສຳລັບ ISIC

ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະພາະ ການປະດັບຕົບແຕ່ງທັງພາຍໃນ

ແລະ ພາຍນອກ (ຊ້ຳທ້າຍ) ຄື:

ກ. ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ

 

 

 

 

8ຕື້ ຫາ 40 ຕື້

 

 

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

ຂ. ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່

40 ຕື້ຂື້ນໄປ

ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ

 

ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລົດຍົນ (ສຳລັບ

ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະການສ້າງຕັ້ງອູ່ສ້ອມແປງ

ພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກ)

1,5 ຕື້ຂື້ນໄປ

100%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

 

- ການຄ້າຂາຍຍົກທີ່ບໍ່ເປັນສະເພາະ (ໝາຍເຖີງ ທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ)

 

- ຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ຕາມຮ້ານຕ້າທົ່ວໄປ (ໝາຍເຖີງ ທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ)

ຕ່ຳກວ່າ 10 ຕື້ ແຕ່ບໍ່ຫລຸດ 4 ຕື້

 

ຕ່ຳກວ່າ 20 ຕື້ ແຕ່ບໍ່ຫລຸດ 10 ຕື້

 

20 ຕື້ຂື້ນໄປ

50%

 

 

70%

 

100%

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ

ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 1005/ອຄ.ຄພນ,

ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015;

ກຊ ອຄ

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ

 

ການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະ ເພາະການບໍລິການລົດແທັກຊີມິເຕີ)

5 ຕື້ຂື້ນໄປ

100%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

 

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານທາງຫຼວງ(ສຳລັບ ISIC)

ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະ ຄື:

ກ. ການດຳເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ

 

 

 

3 ຕືຂື້ນໄປ

 

 

 

100%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

ຂ. ທຸລະກິດຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ຂ້າມປະເທດ

5 ຕື້ຂື້ນໄປ

49%

 

ໂຮງເກັບສິນຄ້າ ແລະ ສາງເຄື່ອງ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ມີ

ເງື່ອນໄຂສະ ເພາະການບໍລິການເກັບຮັກສາ ແລະ

ສາງສິນຄ້າ)

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

 

ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນ ໃຫ້ການຂົນສົ່ງ

ທາງບົກ ສຳລັບ ISIC ນີມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຄື:  

ກ. ທຸລະກິດຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ພາຍໃນປະເທດ

 

 

5 ຕື້ຂື້ນໄປ

 

 

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

ຂ. ທຸລະກິດສະຖານນີຂົນສົ່ງສິນ ຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ແລະ ຜ່ານແດນ

10 ຕື້ຂື້ນໄປ

 

ກິດຈະການ ຍູ້ໜູນການຂົນສົ່ງໆ ສຳລັບ ISIC

ນີມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຄື:

ກ. ທຸລະກິດຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ

 

3 ຕື້ຂື້ນໄປ

 

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

 

ຂ. ທຸລະກິດຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ການເຂື່ອນໄຫວ ດ້ານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິການອາຫານ

 

ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາໄລຍະສັ້ນ

(ໂຮງແຮມ 3 ຫາ 5 ດາວ)

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

60%

- ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ ເລກທີ 10/

ສພຊ, ລົງວັນທີ 09/11/2005;

- ມະຕິຕົກລົງຂອງປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 91/ປສລ, ລົງວັນທີ 4/10/ 1989

ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ;

- ແຈ້ງການເລກທີ 57/ຖວທ,ລົງວັນທີ 31/01/2013.

ກຊ ຖວທ

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ

 

ສື່ກາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ ສຳລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂ

ຄື:

ກ. ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ (ທະນາຄານທຸລະກິດ)

300 ຕື້ຂື້ນໄປ (ພາຍໃນ - ຕ່າງປະເທດ)

ສາມາຮ່ວມທຶນ ໄດ້ຕາມອັດຕາ    ສ່ວນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

- ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,

ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14/10/1999;

-ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາ ຄານທຸລະກິດ,

ເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/12/2006;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະບັບເລກທີ

01/ປປທ, ລົງວັນທີ 17/03/2008;

- ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 705/ກຄທສ, ລົງວັນທີ

31/12/2007;

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບ

ເອກະສານສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບ

ເງິນຝາກ, ເລກທີ 154/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 17/02/2012

ທທລ

ຂ. ສາຂາທະນາຄານ

100 ຕືຂື້ນໄປ

ຄ. ການສ້າງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ

3 ຕື້ຂື້ນໄປ (ພາຍໃນ - ຕ່າງປະເທດ)

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ

 

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ

ວິສາວະກຳ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ສຳລັບ ISIC

ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຄື:

ກ. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ໂຄງການ

4 ຕື້ ຫາ 8 ຕື້ (ໂຄງການ   ຂະໜາດນ້ອຍ)

8 ຕື້ຂື້ນໄປ (ໂຄງການ ຂະໜາດໃຫຍ່)

49%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ,

ສະບັບເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ

2012

ກຊ ຍທຂ

ຂ. ການສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບເຄຫາສະຖານ ແລະ

ຜັງເມືອງ

ຄ. ການຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ງ. ທີ່ປຶກສາດ້ານການກໍ່ສ້າງ

ຈ. ສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ວິສາວະກຳກໍ່ສ້າງ

 

ການກວດສອບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການວິເຄາະ

(ສຳລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະການສ້າງຕັ້ງສູນກວດກາ

ເຕັກນິກຍານພາຫະນະ)

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

100%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ,

ສະບັບເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

ການສຶກສາ

 

ການສຶກສາດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດສຳລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຄື:

ກ. ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທົ່ວໄປ

8 ຕື້ຂື້ນໄປ

49%%

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການອະນຸຍາດ

ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຄວບຄຸມ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ສະບັບ

ເລກທີ 13779/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2012

ກຊ ຍທຂ

ຂ. ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດກົນຈັກນັກ

15 ຕື້ຂື້ນໄປ

100%

ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ

 

ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດອື່ນໆ

(ສຳລັບ ISIC ນີ້ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະການດຳເນີນ

ທຸລະກິດດ້ານການແພດ ແລະ ການແພດ

ພື້ນເມືອງ)

1 ຕື້ຂື້ນໄປ

49%

- ອີງໃສ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ເລກທີ 53/ສພຊດ ລົງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2005;

-ດຳລັດວ່າດ້ວຍໂຮງໝໍເອກະຊົນດ ເລກທີ 16/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/04/1998

ກຊ ສທ

ຫມາຍເຫດ:

- ບັນຊີ ງໍ 02-2015 (ສະບັບປັບປຸງ) ປ່ຽນແທນ ແລະ ລົບລ້າງບັນຊີ ງໍ 01-2013, ທຸກໆກິດຈະການໃນບັນຊີ ງໍ 02-2015 (ສະບັບປັບປຸງ)  ຊຶ່ງເປັນກິດຈະການ ທີ່ຄາດຄະເນຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຂອງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

- ປະເພດທຸກລະກິດໃນບັນຊີ ງໍ 02-2015 ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລວບລວມມາຈາກຄໍາສະເຫນີຂອງບັນດາກະຊວງ

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.