ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ

ການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ (ມາດຕາ 47 ກົດຫມາຍສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ 2009)

 • ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສະເໜີຜ່ານຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນ ປະຕູດຽວ, ກະຊວງ ຜທ ເພື່ອພິຈາລະນາເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບທະບຽນສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.
 • ໃບທະບຽນດັ່ງກ່າວ ຮັບຮູ້ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ຊຶ່ງສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດແມ່ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາ ການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ຫາກບໍ່ມີສິດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.
 • ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າລວມເອົາເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.
 • ອາຍຸຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ແມ່ນ 1 ປີ.
ກ. ເງື່ອນໄຂຂອງການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.
 • ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
 • ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງແມ່ນເພື່ອສຶກສາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ.
 • ກິດຈະການຂອງການຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງແມ່ນບົນພື້ນຖານກິດຈະການຂອງບໍລິສັດແມ່ (ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄ້າຍຄືກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດແມ່ທີ່ດຳເນີນຢູ່).

ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າບໍ່ມີສິດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທຸກໆຮູບແບບ, ບໍ່ວ່າການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ (ມາດຕາ 30 ຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍສະບັບເລກທີ 119/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2011).

ຂ. ເອກະສານປະກອບໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ
 1. ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.
 2. ກົດລະບຽບຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ສະເຫນີຂໍສ້າງຕັ້ງ.
 3. ໃບແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງຫນ້າ ແລະ/ຫລື ໃບມອບສິດຈາກບໍລິສັດແມ່ ໃນການຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສຳເນົາຫນັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ.
 4. ສຳເນົາໃບທະບຽນຂອງບໍລິສັດແມ່ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.
 5. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດແມ່.
 6. ເອກະສານການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດແມ່.
 7. ສັນຍາເຊົ່າຫ້ອງການ ພ້ອມທັງໃບຮັບເງິນຂອງການເສຍອາກອນຄ່າເຊົ່າ*
 8. ແຜນທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ ໂດຍມີການເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.*
 9. ລາຍຊື່ຊັບສິນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ (ຊັບສິນຄົງທີ່)*.
 10. ລາຍຊື່ພະນັກງານ*.

*ຂໍ້ 6-9 ແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຍື່ນເອົາເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

– ເອກະສານປະກອບທັງໝົດ 5 ຊຸດ.

ຄ. ເອກະສານປະກອບຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ
 1. ໃບສະເໜີຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ;
 2. ຮ່າງໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ;
 3. ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ 1 ສະບັບ;

– ເອກະສານຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບ ຈຳນວນ 5 ຊຸດ.

 1. ຜູ້ລົງທຶນ ປະກອບແບບຄຳຮ້ອງຄົບຊຸດ ແລ້ວຍື່ນຜ່ານ ຫປດ ກົມສົ່ງເສີມການລົທຶນ;
 2. ຂໍຄຳເຫັນນຳກົມ 203 ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 3. ຮ່າງແບບໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ເພື່ອນຳໄປເປັນເອກະສານປະກອບໃນການຮັບຮອງກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
 4. ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມກົດລະບຽບຂອງກະຊວງ ຜທ ເພື່ອຮັບຮອງກົດລະບຽບບໍລິສັດ (5 ສະບັບ) ໂດຍຕ້ອງມີຄຳເຫັນຈາກ ປກສ ມາກ່ອນ ແລະ ຮ່າງແບບໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ຕິດຄັດພ້ອມ;
 5. ຫ້ອງການປະຕູດຽວ ເຮັດສະໂນດນຳສົ່ງຂໍເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ) ແລະ ສົ່ງມອບໃຫ້ ຫປດ ກະຊວງ ຜທ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
  5.1 ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນຊັບສິນບໍລິສັດ ນຳກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກະຊວງການເງິນ (ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບວິຊາການ ຫປດ);
  5.2 ຍື່ນແບບຟອມກັບພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ພ້ອມໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 9 ຕົວເລກ (ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເສຍຄ່າທຳນຽມ (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I).
  5.3 ຫລັງຈາກນັ້ນ ຍື່ນເອກະສານທັງໝົດ ກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນເພື່ອເພື່ອຂໍເອົາເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ.
 6. ກລທ (ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໂຄງການ) ອອກໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃສ່ໃນໃບດຽວກັນ) ແລະ ຫປດ ມອບໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ;