ວ່າດ້ວຍ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານສິດທົ່ວໄປ ຢູູ່ ສປປ ລາວ
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR GENERAL CONCESSION RIGHT

August 24, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນຮ່ວມ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ PPP
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

April 19, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR REPRESENTATIVE OFFICE (RO)

April 19, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ີດິນ
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR LAND CONCESSION

April 19, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR ENERGY POWER SECTOR

April 19, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR MINING SECTOR

April 19, 2022

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບໃນກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ
INVESTMENT APPLICATION FORM FOR CONTROLLED LIST

April 19, 2022