ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກ່ຽວກັບກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (IPD), ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ເດີມເອີ້ນວ່າ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (DDFI) ແຕ່ປີ 2004-2007, ຄຸ້ມຄອງລະບົບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກວດກາຄືນການລົງທຶນ. ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ (ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ 2016​)​. IPD ຮັບຜິດຊອບ​ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ຫ້ອງການ​ການ​ລົງທຶນ​ສູນ​ກາງ ​ເພື່ອ​ກວດກາ​ໂຄງການ, ປະສານ​ສົມທົບ, ສະ​ຫຼຸບ, ລາຍ​ງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດຶງ​ດູດ, ຊຸກຍູ້, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ລັດ (PPP) ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ. ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ໝູນ​ໃຊ້​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ.

IPD ເປັນຈຸດຢຸດທຳອິດໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະບວນການລົງທຶນໃນລາວ ແລະ ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ IPD ລວມມີ: ສົ່ງເສີມລາວເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການລົງທຶນ, ສະເໜີສິ່ງຈູງໃຈການລົງທຶນ, ກວດກາຂໍ້ສະເໜີການລົງທຶນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນການລົງທຶນ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນ. IPD ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ “OSSO” ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕະຫຼອດຂະບວນການຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ. OSSO ຍັງໃຫ້ບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ OSSO ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະໜອງຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ IPD ແລະການລົງທຶນໃນລາວ.