ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງ ລັດຖະບານ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ, ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະການຣ່ວມມືເສດຖະກິດກັບ ຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສູນ ທັງໝົດ 12 ພາກສ່ວນຄື:

1. ຫ້ອງການ

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ

3. ກົມ​ກວດກາ

4. ກົມ​ນິຕິ​ກຳ

5. ກົມແຜນການ

6. ກົມປະເມີນຜົນ

7. ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

8. ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

9. ຫ້ອງການສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​​ເສດຖະກິດພິເສດ

10. ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

11. ຫ້ອງການຄະນະກຳມາການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

12. ສູນຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງມີ​ຖານະ​ທຽບ​ເທົ່າ​ທະບວງ ເຊິ່ງມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມຂຶ້ນກັບ ແລະມີບັນ​ດາ​ກົງ​ຈັກ​ຊ່ວຍ​ວຽກອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ມີ​ດຳ​ລັດກຳນົດ​ໄວ້​ສະ​ເພາະ. ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ແຂວງ ມີ​ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ແລະ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ແລະ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ (ສະ​ເພາະ​ແຂວງ​ທີ​ມີ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ). ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ເມືອງ ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ນະ​ຄອນ, ແລະ ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ ນະ​ຄອນຫຼວງ.