MenuClose

ວີຊາ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ການບໍລິການວີຊາ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການອະນຸຍາດວີຊາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ ໂດຍຜ່ານກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

1. ປະເພດວິຊາເຂົ້າ – ອອກ ສປປ ລາວ ລວມມີ 13 ປະເພດ.

1 ວີຊາການທູດ D – A1
2 ວີຊາລັດຖະການ S – A2
3 ວີຊາອັດທະຍາໃສ C – B1
4 ວີຊາທ່ອງທ່ຽວ T – B3
5 ວີຊາໄລຍະສັ້ນ NI – B3
6 ວີຊາໄລຍະຍາວ I – B3
7 ວີຊາຖາວອນ P- B3
8 ວີຊາຊ່ຽວຊານ E – B2
9 ວີຊາຜ່ານ TR – B3
10 ວີຊານັກສຶກສາ ST – B2
11 ວີຊານັກຂ່າວ M – B2
12 ວີຊາທຸລະກິດ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ.ປ.ທ NI – B2 or I – B2
13 ວີຊາວິຊາການ, ແຮງງານ ຕ.ປ. LA – B2

2. ຜູ້ມີສິດໃນການຂໍວິຊາທຸລະກິດປະເພດ NI – B2 ແລະ LA – B2 ເຂົ້າ ສປປ ລາວ.

 1. ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
 2. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
 3. ຜູ້ອຳນວຍການ
 4. ຮອງອຳນວຍການ
 5. ວິຊາການ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ

3. ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະຍື່ນເອກະສານຂໍວິຊາທຸລະກິດ NI-B2 ຫລື LA-B2 ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ.

 1. ເປັນຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ.
 2. ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກຳນົດໃນກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫລື ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ).
 3. ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ ທີ່ບໍ່ມີຮຸ້ນ ຫລື ບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work Permit Card) ຈາກກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກ່ອນ.
 4. ສຳລັບ ພະນັກງານ ວິຊາການ
  (ບໍລິສັດ ຕ້ອງສະເຫນີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານວິຊາການຕ່າງປະເທດ ຜ່ານກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫລື ຜ່ານພະແນກແຮງງານຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ).

4. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເອົາວິຊາທຸລະກິດ NI-B2, LA-B2.

1) ຂັ້ນຕອນການຢື່ນເອກະສານຂໍວີຊາທຸລະກິດ NI-B2 ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດພ້ອມຄອບຄົວ.

ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ (ມີໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ ແລະ ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ) ແມ່ນສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທີ່ ຫປດ, ກລທກະຊວງ ຜທ. ໂດຍກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຈະເຮັດໜັງສືສະເໜີເຖີງກົມຕຳຫລວດ ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ເປັນຜູ້ກວດລາຍຊື່ຜ່ານຖານຂໍ້ມູນບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ.

ກໍລະນີຜູ້ລົງທຶນຫາກຍຶ່ນຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນກັບຂະແໜງ ຜທ ແລະ ຂະແໜງ ອຄ, ຜູ້ລົງທຶນ ກໍສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາໄລຍະສັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍລົງ ທຶນໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຫາກພາຍຫລັງ ການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດແລ້ວ ກໍສາມາດຂໍຕໍ່ໄດ້ເພີ້ມອີກ ຢູ່ກົມຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ກະຊວງ ປກສ ຫລື ຖ້າແມ່ນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ກໍໃຫ້ໄປຍື່ນຂໍຕໍ່ນຳກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງນັ້ນ ໂດຍສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຜ່ານຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອເປັນການບໍລິການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ.


2) ຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານຂໍວີຊາທຸລະກິດ LA-B2 ໃຫ້ວິຊາການຕ່າງປະເທດ.

ວິຊາການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາປະຈຳຢູ່ໂຄງການ ຫລື ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ຈະມາຜ່ານເອກະສານຂໍວີຊາ LA-B2 ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໂຄຕ້ານຳໃຊ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອຄັດຕິດກັບຫນັງສືສະເຫນີກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກໍ່ຄືຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອສົ່ົງໃຫ້ກົມຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ເປັນຜູ້ກວດ ລາຍຊື່ຜ່ານຖານຂໍ້ມູນບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າ ສປປ ລາວ.

ເມື່ອກົມຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ກວດກາຜ່ານແລ້ວ ຈຶ່ງສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອອອກອະນຸຍາດ ເອົາວີຊາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ກົງສຸນລາວປະຈຳຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາດ່ານສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີຫນ່ວຍງານວີຊາກັບດ່ານ, ໂດຍອີງຕາມໂຄງການ ຫລື ບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຫປດ ຂອງ ກລທ ຈະເປັນຜູ້ປະສານກັບ ກຕມ ກະຊວງ ປກສ ແລະ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອອະນຸມັດ, ຊຶ່ງຜູ້ລົງທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃນໃບສະເຫນີວ່າ ຈະຂໍອອກໄປເອົາວີຊາ B2 ຢູ່ໃສ ເຊັ່ນ: ສະຖານທູດ ຫລື ກົງສຸນລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ກັບຫນ່ວຍງານວີຊາກັບດ່ານ ທີ່ປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງກົມກົງສຸນ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດວີຊາກັບດ່ານໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອໄປຍື່ນກັບໜ່ວຍງານວີຊາກັບດ່ານ ເພື່ອຂໍວີຊາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດແມ່ນໃຊ້ເວລາ 8 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ຂາເຂົ້າຈາກ ຫປດ.

ຂະບວນຂັ້ນຕອນການຢື່ນເອກະສານຂໍວີຊາທຸລະກິດ NI-B2

3) ເອກະສານປະກອບມີ:
 1. ແບບຟອມໃບສະເຫນີຂອງບໍລິສັດ 1 ສະບັບ;
 2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສໍາປະທານ (ສຳເນົາສີ) 1 ສະບັບ;
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ + ທະບຽນອາກອນ (ສຳເນົາສີ) 1 ສະບັບ;
 4. ສຳເນົາ ພາດສະປອດ 3 ສະບັບ;

5. ຂັ້ນຕອນ ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເອົາວິຊາທຸລະກິດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ.

1. ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ: ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຈາກຂັ້ນສູນກາງຫລື ນະຄອນຫລວງ ຊຶ່ງໄດ້ວີຊາທຸລະກິດ ປະເພດ NI-B2 ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຈາກກົມຕຳຫລວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ປກສ ຈຶ່ງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ານ ຫປດ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງ ຜທ ເພື່ອບໍລິການການຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ.

2. ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ: ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ) ແລະ ໄດ້ຮັບວີຊາທຸລະກິດປະເພດ NI-B2 ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຈາກພະແນກຕຳຫລວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ານ ຫປດ ພະແນກ ຜທ ແຂວງ ເພື່ອເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ, ແຕ່ຫາກແຂວງໃດບໍ່ສາມາດບໍລິການດ້ານວີຊາໄດ້, ຜູ້ລົງທຶນກໍສາມາດຍື່ນຜ່ານ ຫປດ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ ຫລື ຫາກຜູ້ລົງທຶນ ມີຈຸດປະສົງຈະໄປຢື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ ດ້ວຍຕົນເອງ ກໍສາມາດຍື່ນໄດ້ໂດຍກົງກັບກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

Loading...