MenuClose

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ
ສື່ໂຄສະນາ
ຂໍ້ມູນການລົງທຶນ
ແບບຢ່າງບົດລາຍງານ
ແບບຢ່າງບົດລາຍງານ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບໃນກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ

ຜູ້ລົງທືນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງສະບັບນີ້

ດາວໂຫຼດ ດາວໂຫຼດ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່

ນິຕິບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈື່ງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງສະບັບນີ້

ດາວໂຫຼດ ດາວໂຫຼດ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ນິຕິບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈື່ງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງສະບັບນີ້

ດາວໂຫຼດ ດາວໂຫຼດ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ີດິນ

ນິຕິບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງສະບັບນີ້

ດາວໂຫຼດ ດາວໂຫຼດ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ.

ດາວໂຫຼດ ດາວໂຫຼດ

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR CONTROLLED LIST

Domestic and Foreign Direct Investment can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR MINING SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR ENERGY POWER SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR LAND CONCESSION

Only individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR REPRESENTATIVE OFFICE

Application for the establishing the representative office.

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR CONTROLLED LIST

Domestic and Foreign Direct Investment can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR MINING SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR ENERGY POWER SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR LAND CONCESSION

Only individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR REPRESENTATIVE OFFICE

Application for the establishing the representative office.

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR CONTROLLED LIST

Domestic and Foreign Direct Investment can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR MINING SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR ENERGY POWER SECTOR

Only Individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR LAND CONCESSION

Only individual entity can submit this Application Form

Download Download

INVESTMENT APPLICATION FORM FOR REPRESENTATIVE OFFICE

Application for the establishing the representative office.

Download Download

Loading...