ລົງທຶນໃນແຂວງ

ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ

ປະເທດລາວ ຫຼື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເມືອງຫຼວງ) .

Phongsaly

Louangnamtha

Bokeo

Udomxay

Luangprabang

Xayyabouly

Vientiane Province

Vientiane Capital

Xaysombon

Xiengkhouang

Houaphanh

Bolikhamxay

Khammouan

Savannakhet

Salavanh

Xekhong

Champasak

Attapeu