ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ກັບ ອົງການ JETRO ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການລົງ ທຶນໃນ ສ ປ ປ ລາວ

by | Mar 28, 2022 | ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ໂດຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 15 ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2021. ວ່າດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າມາລາວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້້ນ. ບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນຈະຖືກດໍາເນີນໃຫ້ຫລຸດຂອດຂັ້ນຕອນຫລາຍຂື້ນ ໂດຍຜ່ານລະບົບບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອແກ່ນັກລົງທຶນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວ ແລະ ອົງການ JETRO ປະຈໍາວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2022, ໄດ້ມີພິທີການລົງນາມຮ່ວມກັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ. ຕາງໜ້າຝ່າຍລາວເຂົ້າຮ່ວມເຊັນໂດຍ ທ່ານ ອຸດຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງດວງສິນ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ KIKUCHI Yasushi, ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການ JETRO ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ມີເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການລົງທຶນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າມາໃນມາ ສປປ  ລາວ. ໂດຍທີ່ ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນຂອບວຽກງານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ອນການລົງທຶນ ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໂດຍຜ່ານກົນໄກຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ຫລປ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດອຸດສະຫະກໍາໃໝ່, ລວມທັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຕິດພັນການລິ່ເລີ່ມໃນການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການຂອງຂະແໜງການ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດາຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການຂອງພາກລັດ, ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນໃນການຂໍລົງທຶນ, ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ກັບກົນໄກດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກໍານົດແຜນງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການພິຈາລະນາເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

ໃນປະຈຸບັນ, ເຫັນວ່າຜູ້ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມີຄວາມສົນໃຈ ຂໍ້ມູນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກໍານົດທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕໍ່ກັບອັດຕາສ່ວນ ທີ່ລະບຸໃນກິດຈະການລົງທຶນຕາມກິດຈະການຂອງຂະແໜງການ ຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການໃດທີ່ມີການຈໍາກັດ ທາງດ້ານການກໍານົດທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ, ລວມໄປເຖິງບັນດາເອກະສານ, ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະກອບຕາມແບບຟອມຂໍການລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ້າງຂອບການເຮັດວຽກ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ ກົນໄກການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຫ້ອງການ ການລົງທຶນການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງສອງອົງການ.