ໝາຍເຫດ: ອ່ານ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງສະໝັກແບບຟອມ (Word MS) ສໍາລັບພາສາລາວ: “ດາວໂຫຼດລາວ Phetsarath Font