ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງ ລັດຖະບານ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ, ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະການຣ່ວມມືເສດຖະກິດກັບ ຕ່າງປະເທດ.
alt=""