ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ວີຊ້າ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

 ການບໍລິການບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ການຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ “Stay Permit Card: SP Card” ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 

1      ຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ພ້ອມຄອບຄົວຂັ້ນສູນກາງແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ພາຍຫລັງໄດ້ວີຊາທຸລະກິດປະເພດ NI-B2 ເຂົ້າມາແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ານ ຫປດກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຜທ ເພື່ອປະສານງານໃນການຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາກັບຂະແຫນງການ (ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ຫລື ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ).

 

2      ຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ພ້ອມຄອບຄົວຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ຕ່າງແຂວງ).

 

ໃນກໍລະນີຫາກຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະ ບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ແມ່ນສາມາດ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ານພະແນກ ຜທ ຂອງແຂວງ ເພື່ອຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ກັບພະແນກຕໍາຫລວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ.

ໃນກໍລະນີ ຫາກພະແນກ ຜທ ຫາກບໍ່ສາມາດບໍລິການ ເພື່ອຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ໄດ້, ຜູ້ລົງທຶນ ກໍສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງໄດ້ ໂດຍກົງກັບພະແນກຕຳຫລວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ.

 

3.      ເອກະສານປະກອບ ໃນການຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ.

 1. ໃບສະເຫນີຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍຂຶ້ນທະບຽນ, ຫຼື ຂໍເຮັດບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ແລະ ວີຊາ;
 2. ວີຊາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຖ້າແມ່ນນັກລົງທຶນ (ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນ) ພ້ອມຄອບຄົວຕ້ອງແມ່ນວີຊາທຸລະກິດ NI-B2, ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ (ທີ່ບໍ່ມີຮຸ້ນ ຫລື ບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນ) ແລະ ວິຊາການຕ້ອງແມ່ນວີຊາທຸລະກິດ LA-B2;
 3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫລື ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ;
 4. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ;
 5. ສຳເນົາໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ( ປະຈຳສົກປີ );
 6. ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ( ປະຈຳສົກປີ );
 7. ພາດສະປອດ (Passport ຂອງແທ້) ພ້ອມດ້ວຍ ຮູບຂະໜາດ 3X4 = ຈຳນວນ 04 ແຜ່ນ.

 

4.      ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ ເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ.

 1. ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແຕ່ 10 ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ສາມາດພັກເຊົາ ແລະ ຮັບວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ, (ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືຮຸ້ນຈໍານວນຫນ້ອຍ ຫລື ຈໍານວນຫລາຍ ກໍຈະໄດ້ຮັບສິດເທົ່າທຽມກັນ);
 2. ສຳຫລັບຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ ແລະ ວິຊາການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດນີ້ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ຄືບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ປີຕໍ່ປີ;
 3. ຜູ້ລົງທຶນຕ່່າງປະເທດໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ທີ່ບໍ່ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດນີ້ເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ຄືບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ປີຕໍ່ປີ;
 4. ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດວີຊາທຸລະກິດ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບແບບພິມ†ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຍື່ນຄຳຮ້ອງທີ່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເທົ່ານັ້ນ ຕາມມາດຕາ 55 ຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ;
 5. ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີສັນຍາກັບແຂວງ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດນີ້ເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ຄືບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ປີຕໍ່ປີ;
 6. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫລາຍປີຜ່ານມາ ແລ້ວ ແລະ ອາຍຸສັນຍາກໍໃກ້ຈະຫມົດ ລົງແລ້ວ ກໍຈະໃຫ້ອະນຸຍາດອອກບັດພັກເຊົາ ແລະ ຮັບວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ຕາມຈຳນວນອາຍຸສັນຍາທີ່ຍັງຄົງເຫລືອຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫາກມີການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ກໍຈະພິຈາລະນາຄືກັນກັບຂໍ້ທີ່ 1.
 7. ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຜູ້ອອກບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສະເພາະຂັ້ນແຂວງຂອງຕົນອະນຸຍາດການລົງທຶນ ເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍມີກຳນົດໄລ ຍະພັກເຊົາ ແຕ່ 6 ເຖີງ 12 ເດືອນ.

 

5.      ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາໄລຍະຍາວ 3 ເຖີງ 5 ປີ ເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ.

 1. ໃບສະເຫນີຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍເຮັດບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາໄລຍະຍາວ;
 2. ວີຊາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຖ້າແມ່ນນັກລົງທຶນ (ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນ) ພ້ອມຄອບຄົວຕ້ອງແມ່ນວີຊາທຸລະກິດ NI-B2, ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ (ທີ່ບໍ່ມີຮຸ້ນ ຫລື ບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນ) ແລະ ວິຊາການຕ້ອງແມ່ນວິຊາທຸລະກິດ LA-B2;
 3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫລື ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ;
 4. ສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານ ທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຂື້ນໄປ;
 5. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ;
 6. ສຳເນົາໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ( ປະຈຳສົກປີ );
 7. ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ( ປະຈຳສົກປີ );
 8. ປັດສະປໍ (Passport ຈິງ) ພ້ອມດ້ວຍຮູບຂະໜາດ 3X4 = ຈຳນວນ 04 ແຜ່ນ;

 

6.      ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ  ແລະ ຄ່າທຳນຽມ:

-        ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ 5,000 ກີບ;

-        ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໄລຍະ 3 ເດືອນ 300,000 ກີບ (37,5 ໂດລາສະຫະລັດ)

-        ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໄລຍະ 6 ເດືອນ 600,000 ກີບ (75 ໂດລາສະຫະລັດ)

-        ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໄລຍະ 12 ເດືອນ 1,200,000 ກີບ  (150 ໂດລາສະຫະລັດ)

-        ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ.

 

ຫມາຍເຫດ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ (ມີໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ ຈະໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (SP Card) ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ກຳນົດບໍ່ເກີນ 1 ປີ ຫາກຜູ້ລົງທຶນບໍ່ມີສັນຍາ ສຳປະທານກັບລັດຖະບານ ແຕ່ 10 ປີ ຂື້ນໄປ.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.