ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ຕາມຂັ້ນຕອນ

ຮູບການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການການລົງທຶນ

1. ຮູບການລົງທຶນ     

ກົດຫມາຍກຳນົດການລົງທຶນ  3 ຮູບແບບ:

 • ການລົງທຶນ 100% (ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ).
 • ການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ການຖືຮຸ້ນຂອງຝ່າຍຕ່າງປະເທດບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ).
 • ການລົງທຶນແບບທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ ແມ່ນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃຫມ່ ຫລື ສາຂາຂື້ນຢູ່ ສປປ ລາວ.

 

2. ກິດຈະການການລົງທຶນ

ກິດຈະການລົງທຶນມີ 3 ປະເພດ:

 • ກິດຈະການສຳປະທານ.
 • ກິດຈະການທົ່ວໄປ.
 • ກິດຈະການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂສພ).

 

ການຍື່ນຄຳຮ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບການອະນຸມັດກາລົງທຶນ

 

2.1 ການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການຍຸດທະສາດ

 • ກິດຈະການສຳປະທານ ແມ່ນກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດໃຫ້ນຳໃຊ້ສິດໃນກຳມະສິດ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຂອງລັດຕາມລະບຽບເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ: ສິດສຳປະທານທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກິດຈະການທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ: ສາຍການບິນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ປະກັນໄພ, ສະຖາບັນການເງິນ.
 • ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາກິດຈະການສຳປະທານ ພາຍໃຕ້ກົດ ຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
 • ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາກິດຈະການສຳປະທານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດກິດຈະການທີ່ມີໃນບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຫລືບໍ່ມີໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.
 • ຜູ້ສະເຫນີຂໍສຳປະທານຕ້ອງມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.
 • ໃບທະບຽນສຳປະທານ ລວມເອົາການອະນຸຍາດລົງທຶນ,  ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ, ເລກລະຫັດວິສາ ຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

 

2.2 ການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ

 • ກິດຈະການທົ່ວໄປ ແມ່ນກິດຈະການລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດທົ່ວໄປ ລວມທັງກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ (Nagative List) ແລະ ນອກບັນຊີຄວບຄຸມ (Non Nagative List) ແຕ່ກິດຈະການເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນກິດຈະການສຳປະທານ.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.
 • ກິດຈະການລົງທຶນທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ.
 • ກິດຈະການລົງທຶນທີ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດພາຍໃນ 13 ວັນລັດຖະການ.
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດລວມເອົາການອະນຸຍາດລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

 

2.3 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂພສ):

 • ລັດຖະບານເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂສພ) ແລະ ການສະເຫນີຂໍລົງທຶນ ຕ້ອງນອນໃນເປົ້າຫມາຍ.
 • ຂສພ ປະກອບມີ:

-    ເຂດອຸດສາຫະກຳ

-    ເຂດຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ

-    ເຂດທ່ອງທ່ຽວ

-    ເຂດການຄ້າ / ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ

-    ເຂດປອດພາສີ 

-    ເຂດພັດທະນາ IT

 

ໝາຍເຫດ:   ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ຂສພ ແມ່ນມີ 2 ລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ພັດທະນາເຂດ: ສາມາດຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນກັບຫ້ອງການກອງເລຂາ, ຄະນະກຳມະ ການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ "ຄຂພສ", ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບເອກະສານມີຄື:

 1. ແຜນແມ່ບົດ (Master Plan) ສຳລັບຈຸດປະສົງພັດທະນາ ຂພສ.
 2. ບົດລາຍງານການວິເຄາະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ.
 3. ບົດລາຍງານຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ.
 4. ຮ່າງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາ.
 5. ສະຖານະທາງດ້ານການເງິນ.

 

2. ຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສພ: ເປັນການລົງທຶນໃສ່ໃນ ຂສພ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນກັບຜູ້ບໍລິຫານ ຂສພ ທີ່ຕົນຕ້ອງການເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນເຂດນັ້ນໆໄດ້ເລີຍ.

 

3. ອາຍຸການລົງທຶນ

 • ການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸການລົງທຶນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ກິດຈະການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກຳນົດອາຍຸການລົງທຶນ ໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ມາດຕາ 20 ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລງທຶນ 2009).
 • ອາຍຸການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານ ແມ່ນອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ເງື່ອນໄຂ ຂອງກິດຈະການສຳປະທານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 99 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຫລື ການປົກຄອງຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ,ໄດ້ປະຕິບັດສັນຍາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ (ມາດຕາ 28 ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລງທຶນ 2009).
 • ອາຍຸການລົງທຶນໃນກິດຈະການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແມ່ນອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ເງື່ອນໄຂ ແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຊຶ່ງສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 99 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສູງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ໄດ້ປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ (ມາດຕາ 42 ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລງທຶນ 2009).

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.