ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ລະບຽບສິງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ (ESIA/IEE)

Download

 

 

Download

 

 

 

Download

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
634867
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.