ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 

Draft of Investment Promotion Law 2016, Lao Version

ຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາສາລາວ

ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ Recommend to E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2016     ດາວໂຫລດ
ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2016    
ດາວໂຫລດ
ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງວັນທີ 06 ກັນຍາ 2016     ດາວໂຫລດ

 

_________________________________________________________________________________________________

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2009

Download

 


ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

Download

 

 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 1: ກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ

Download

 

 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 2: ບັນຊີເຂດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

Download

 

 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 3: ກິດຈະການສຳປະທານ

Download

 

 

 

 

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ
ດາວໂຫລດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫລດ
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
242259
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 10 November 2016.