ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບປັບປຸງ 2016 ພາສາລາວ

 

Download

 

    

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ

ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ. ລົງວັນທີ 10/01/2019

ດາວໂຫຼດ

  

  

ເອກະສານຄັດຕິິດ ກ ບັນຊິກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ສປປ ລາວ  ດາວໂຫຼດ

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ອ່ານຕໍ່: ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ດາວໂຫຼດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ 2017)    ດາວໂຫຼດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫຼດ

 

ລະບຽບການ

- ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນເລກທີ 05/ນຍ ລວ.0501/2018

ດາວໂຫຼດ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ

ຢູ່ ສປປ ລາວ

ດາວໂຫຼດ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ (2018)

ດາວໂຫຼດ

- ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ ລົງວັນທີ 02.01.2019

ດາວໂຫຼດ


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.