ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ແຮງງານ

ການບໍລິການອະນຸຍາດໂກຕ້າ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸຍາດໂກຕ້າ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບທາງຂັ້ນສູນກາງ (ກະຊວງ) ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ) ດັ່ງນີ້:

 

1      ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ).

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອະນຸມັດໂກຕ້າ ຫລື ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂອງ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຂອງຄະນະນຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ສອດຄອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;
 3. ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການ ລົງທຶນ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງພົວພັນກັບຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ຫລາຍແຂວງ;
 4. ກວດກາ-ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດ ການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

 

2      ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

 1. ຂື້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງບັນດາ ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ (ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງາານ) ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ;
 2. ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ຕາມ ຈຳນວນໂກຕ້າ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກະຊວງ ອະນຸມັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຣມ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ກະຊວງປະກອບສ່ວນໃຫ້;
 3. ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫລື ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ມີສາຂາທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫລາຍແຂວງ ການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ພະແນກ ຮສສ ຂອງແຂວງ ທີ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ ຫລື ສາຂາຕັ້ງຢູ່;
 4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາແຮງງານ ຢູ່ໃນທຸກໆຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ ໂດຍບໍ່ຂື້ນກັບຂະຫນາດ, ຮູບແບບ ຫລື ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນ;
 5. ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ທຳມາຫາກິນ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງຢ່າງກົມກ່ຽວກັນ;
 6. ໃຫ້ມີການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນການຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບຫລັກການ;
 7. ການແບ່ງປັນລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າປັບໃຫມຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ ການເງິນ ວາງອອກ;
 8. ໃຫ້ສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຂື້ນທະບຽນອອກ ແລະ ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ລວມທັງ ລາຍຮັບຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ກະຊວງ (ກົມພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ) ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 9. ຮັບປະກັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

 

3      ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ

 1. ຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມືອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຂື້ນກັບຂະໜາດ, ຮູບແບບ ແລະ ມູນຄ່າການລົງທຶນ;
 2. ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ທຳມາຫາກິນ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເມືອງ ດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານເຫລົ່ານັ້ນ ກຳນົດບໍ່ເກີນ 60 ວັນ ຫລື 2 ເດືອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ປະກອບ ເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເໜີຂໍອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ນຳພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ຕາມລະບຽບຫລັກການ;
 3. ໃຫ້ມີການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບຫລັກການ;
 4. ການແບ່ງປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າປັບໃໝຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຂອງກະຊວງ ການເງິນ ວາງອອກ;

 

4      ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ຫລື ໂຄງການຕ່າງໆ

 1. ເປັນຫົວຫນ່ວຍແຮງງານຫຼືໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
 2. ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານກີບ;
 3. ຕ້ອງມີແຮງງານລາວຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ຄົນຂື້ນໄປ;
 4. ປະກອບຟອມຄົບຖ້ວນທີ່ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະຈັດຫາງານກຳນົດໄວ້;
 5. ເສຍພັນທະຄົບຖ້ວນຕ່າງໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 6. ເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມື,ມີລະດັບວິຊາສະເພາະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕຳແຫນ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ;
 7. ມີຊີວະປະຫວັດຈະແຈ້ງດີ, ບໍ່ຫລົບຫລີກຄະດີເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ;
 8. ຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ 20 ປີຂື້ນໄປ;
 9. ຕ້ອງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ວິຊາການເຕັກນິກໃຫ້ແຮງງານລາວ;
 10. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ ສປປ ລາວ;
 11. ມີສຸຂະພາບສົມບູນບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດ;

ໝາຍເຫດ: ການອະນຸຍາດໂກຕ້ານຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ຂອງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານຄື: ສຳລັບແຮງງານດ້ານຮ່າງກາຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 15% ແລະ ແຮງງານດ້ານມັນສະຫມອງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 25% ຂອງຈຳນວນແຮງງານລາວຢູ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານນັ້ນ.

 

5      ການຍື່ນເອກະສານຂໍໂກຕ້າ, ການຂໍນໍາເຂົ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

 • ບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງພົວພັນກັບຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ຫລາຍແຂວງ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງຂໍໂກຕ້າ, ການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວສາມາດຍື່ນແບບ ຟອມຂໍໂກຕ້ານຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢູ່ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ.
 • ສຳລັບບັນດາຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ມີໂຄງການຕ່າງໆ ຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ ຫລື ນະຄອນຫລວງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ) ແມ່ນຍື່ນແບບຟອມຂໍໂກຕ້າ, ການຂໍນຳເຂົ້າ, ຂື້ນທະບຽນ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຢື່ນຜ່ານພະແນກ ຮສສ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຕາມຈຳນວນໂກຕ້າ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ວິຊາການທີ່ກະຊວງ ຮສສ ອະນຸມັດໃຫ້.
 • ການອະນຸຍາດໂກຕ້ານຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 25 ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ສາມາດຍື່ນຂໍໂກຕ້າໄດ້ປີລະຄັ້ງ ຫລື ໃນກໍລະນີຈຳເປັນສາມາດຍື່ນໄດ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

 

6      ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໂກຕ້າ, ຂໍນຳເຂົ້າ, ຂໍວີຊາທຸລະກິດ LA-B2 ເຂົ້່າມາ ສປປ ລາວ ແລະ ຂໍບັດແຮງງານ (Work Permit) ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ກ. ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຂໍໂກຕ້າ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ/ບັນດາໂຄງການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດໂກຕ້ານຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ ມີດັ່ງນີ້:

1)    ກໍລະນີຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ/ບັນດາໂຄງການທີ່ມີທີ່ຕັ້ງໂຄງການຢູ່ແຂວງນັ້ນໆ ຫລື ວິຊາການຕ່າງປະເທດເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຢື່ນກັບພະແນກ ຮສສ ແຂວງນັ້ນເລີຍ ແລະ ຫາກມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງ ຫລື ວິຊາການຕ່າງປະເທດເຮັດວຽກທີ່ຂື້ນກັບສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ກໍໃຫ້ຢື່ນກັບພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈະໄດ້ສົ່ງເລື້ອງຂໍໂກຕ້າໃຫ້ກະຊວງ ຮສສ (ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງາານ) ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ;

2)    ແຕ່ໃນກໍລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ບັນດາໂຄງການ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງໂຄງການຢູ່ຫລາຍແຂວງ ເຊັ່ນ: ໂຄງ ການທີ່ກວມເອົາທັງສອງແຂວງ ຫລື ຫລາຍແຂວງ ນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຢື່ນກັບກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ;

1)  ເອກະສານປະກອບ:

 1. ໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ແບບຟອມຂະແໜງ ຮສສ ຂື້ນກັບກໍລະນີກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ);
 2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 3. ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫລື ໃບສັນຍາຮັບເຫມົາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ);
 4. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຫລື ບໍລິສັດ;
 5. ສຳເນົາໃບເສຍອາກອນເງິນເດືອນ, ເດືອນສຸດທ້າຍ ພ້ອມທັງລາຍຊື່ແຮງງານລາວທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ບໍລິສັດ;

2)  ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາ :       ບໍ່ເກີນ 2 ອາທິດ.

ຫມາຍເຫດ: ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ບໍ່ເກີນ 15% ຂອງແຮງງານລາວສຳລັບແຮງງານທີ່ອອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ເກີນ 25% ສຳລັບແຮງງານທາງດ້ານມັນສະຫມອງ. ແຕ່ບາງກໍລະນີຈະໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການການຂະໜາດໃຫຍ່ (ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ) ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

ຂ. ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂກຕ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ/ບັນດາໂຄງການທີ່ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ສາມາດ ຢື່ນຜ່ານພະແນກ/ກະຊວງ ຮສສ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແລ້ວ ຕ້ອງໄປຜ່ານກວດສອບຊີວະປະຫວັດ (Black list) ຢູ່ກົມຕໍາຫລວດ ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ກະຊວງ ປກສ  ແລະ ໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາ LA-B2 ກັບກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອອະນຸມັດ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃນໃບສະເໜີວ່າ ຈະຂໍອອກໄປເອົາວີຊາ LA-B2 ຢູ່ໃສ ເຊັ່ນ: ສະຖານທູດ ຫລື ກົງສຸນລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ກັບໜ່ວຍງານວີຊາກັບດ່ານ ທີ່ປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງກົມກົງສຸນ ຈະອອກ ໃບອະນຸຍາດວີຊາກັບດ່ານໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອໄປຢື່ນກັບໜ່ວຍງານວີຊາກັບດ່ານ ເພື່ອຂໍວີຊາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 8 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ຂາເຂົ້າຈາກ ຫປດ.

1)  ເອກະສານປະກອບ:   

 1. ໃບອະນຸຍາດໂກຕ້າທີ່ຂະແໜງ ຮສສ ໄດ້ອະນຸຍາດອອກໃຫ້ (ສະບັບແທ້ ແລະ ສຳເນົາ 1 ໃບ);
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂະແໜງ ຮສສ );
 3. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ອອກແຮງງານ (ແບບຟອມຂະແໜງ ຮສສ );
 4. ໃບຮັບປະກັນຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ແບບຟອມຂະແໜງ ຮສສ );
 5. ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ແບບຟອມຂະແຫນງ ຮສສ );
 6. ສຳເນົາຫນັງສືຜ່ານແດນ (Passport);
 7. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ);
 8. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ  ຫລື ໃບສັນຍາຮັບເຫມົໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ);
 9. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຫລື ບໍລິສັດ;
 10. ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 4 ໃບ;

2)  ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາ :       ບໍ່ເກີນ 1 ອາທິດ.

 

ຄ. ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຂໍຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

ການຂໍຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work Permit) ຢື່ນຜ່ານພະແນກ ຫລື ກະຊວງ ຮສສ (ເບິ່ງຕາມພາລະບົດບາດຂ້າງເທິງ). ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຈະມີກຳນົດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ລວມທັງໝົດບໍ່ເກີນ 4 ປີ.

1)  ເອກະສານປະກອບ:   

-        ໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານຕົ້ນສະບັບທີ່ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2)

-        ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ຂະແໜງ ຮສສ ອອກໃຫ້

-        ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ແລະ ວີຊາ LA-B2.

2)  ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາ :  ບໍ່ເກີນ 1 ອາທິດ

 

ການຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ:

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ  ສຳລັບການຂໍຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຂະແໜງ ຮສສ ຈະອອກບັດໃໝ່ໃຫ້.

1)  ເອກະສານປະກອບ:

-        ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມຂະແໜງ ຮສສ)

-        ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ(ແບບຟອມຂະແໜງ ຮສສ)

-        ໃບສັນຍາແຮງງານ (ສືບຕໍ່)

-        ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກທີ່ໝົດກຳນົດ

-        ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport)

-        ໃບເສຍອາກອນເງິນເດືອນ

-        ໃບຢັ້ງຢືນພຶດຕິກຳ

-        ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ)

-        ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫລື ໃບສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້ມ່ີ)

-        ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຫລື ບໍລິສັດ

2)    ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາ :       ບໍ່ເກີນ 1 ອາທິດ

 

7      ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ:

 1. ຄ່າແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດໂກຕ້າ 10,000 ກີບ/1ຊຸດ (ບໍລິສັດລະຊຸດ);
 2. ຄ່າແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 10,000 ກີບ/1ຊຸດ (1 ຄົນ/1ຊຸດ)
 3. ຄ່າບໍລິການໃບອະນຸຍາດໂກຕ້ານຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ/1ບໍລິສັດ, 1ຄັ້ງ/ບໍລິສັດ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຈຳເປັນ)
 4. ຄ່າບໍລິການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 50,000 ກີບ/ບັດ (ສຳລັບຄ່າບໍລິການຕໍ່ບັດແມ່ນເກັບເທົ່າກັນ)
 5. ຄ່າທຳນຽມອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 120 ໂດລາ/ປີ (10 ໂດລາ/ເດືອນ) (ສຳລັບຄ່າບໍລິການຕໍ່ບັດແມ່ນເກັບເທົ່າກັນ)

 

ຫມາຍເຫດ: ສຳລັບແຮງງານຫວຽດນາມ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລືໂຄງການຮ່ວມມື ລັດຖະບານ ລາວ-ຫວຽດນາມໃຫ້ເກັບ 4 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ເດືອນ.

 

8      ການຍື່ນເອກະສານຂໍບັດອະນຸຍາດບັດພັກເຊົາ (SP Card) ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ພາຍຫລັງຫາກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຫາກໄດ້ວີຊາປະເພດ LA-B2 ເຂົ້າມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work Permit) ພະແນກ/ກະຊວງ ຮສສ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍສາມາດຂໍບັດພັກເຊົາ (SP Card)ຈາກກົມຕຳຫລວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ປກສ ແລະ ຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ ຈາກກົມກົງສຸນ,ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.