ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທົ່ວໄປ

ການບໍລິການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ

1. ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພຶື່ອເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ນອນໃນ 4 ປະເພດ, 3 ຮູບການ ແລະ 4 ຮູບແບບ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

 1.1      ປະເພດວິສາຫະກິດ ມີ 4 ປະເພດ:

1)        ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ (Private Enterprise);

2)        ວິສາຫະກິດຂອງລັດ (State Enterprise);

3)        ວິສາຫະກິດປະສົມ (Mixed Enterprise);

4)        ວິສາຫະກິດລວມຫມູ່ (Cooperative Enterprise);

 1.2      ຮູບການວິສາຫະກິດ ມີ 3 ຮູບການ:

1)        ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ (Individual Enterprise);

2)        ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ (Partnership);

3)        ບໍລິສັດ (Company);

 1.3      ຮູບແບບວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດ ມີ 4 ຮູບແບບ:

.   ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ມີ 2 ຮູບແບບ:

1)        ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ (Ordinary Partnership);

2)        ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ (Limited Partnership);      

ຂ.   ບໍລິສັດ ມີ 2 ຮູບແບບ:

1)        ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Sole Limited Company);

2)        ບໍລິສັດ ຈຳກັດ (Limited Company);

 

2. ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

2.1      ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ແມ່ນການຮັບຮອງກ່ຽວກັບການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປລາວ. ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມ່ນຂື້ນຄັ້ງດຽວຕະຫລອດໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດນັ້ນ.

2.2      ຜົນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

  1. ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ແລະ ບໍລິສັດ ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນຕ່າງຫາກຈາກຜູ້ປະກອບຮຸ້ນ, ມີສິດໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຕົນ.
  2. ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ໄດ້ຕາມຂະແໜງການທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.
  3. ຂໍ້ຄວາມໃນສຳນວນເອກະສານທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແມ່ນເປີດເຜີຍ.
  4. ເປັນການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ອາກອນພ້ອມ.

2.3      ທຸລະກິດສຳລັບພົນລະເມືອງລາວທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

-        ເສດຖະກິດຄອບຄົວໃນດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຈ້າງແຮງງານບຸກຄົນພາຍນອກ.

-        ຜູ້ຄ້າຂາຍນ້ອຍປະກອບດ້ວຍ: ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ຄ້າເລ, ຜູ້ຄ້າແຜງລອຍ ຊຶ່ງມີລາຍຮັບປົກກະຕິຕ່ຳກວ່າ 100.000 ກີບ/ວັນ.

-        ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີລາຍຮັບປົກກະຕິຕ່ຳກວ່າ 100.000 ກີບ/ວັນ.

-        ຜູ້ຄ້າຂາຍ ຫລື ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະດູການ.

(ອີງຕາມແຈ້ງການກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 2037/ອຄ.ທຄວ 28/10/214).

 

3. ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

3.1      ຂັ້ນສູນກາງ (ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອຄ)

  • ການບໍລິການການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ:

1)        ການກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດ ຊື່ວິສາຫະກິດ;

2)        ການສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

3)        ການສ້າງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດ (ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ);

4)        ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ລວມທັງການປ່ຽນແປງຮູບແບບເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ;

5)        ປະເພດທຸລະກິດ ຫລື ກິດຈະການທີ່ກະຊວງຕ່າງໆ ຍັງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ ກ່ອນອະນຸຍາດໃຫ້ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ;

6)        ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ໃນປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວກັບ: ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ(ຍົກເວັ້ນແກັສ໌ຫຸງຕົ້ມ) ແລະ ການນໍາເຂົ້າພາຫະນະ (ລົດແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທຸກປະເພດ);

3.2      ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ (ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ)

  • ການບໍລິການການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

1)        ການລົງທະບຽນ ໃນປື້ມທະບຽນສະເພາະ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ພາຍໃນປະເທດ;

2)        ຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ;

3)        ການສ້າງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍແຂວງ (ເຈົ້າແຂວງ ຫລື ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫລວງ);

4)        ນອກຈາກປະເພດທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 4.3.1 (5 ແລະ 6) ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ສາມາດຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸກຮູບການ, ຮູບແບບວິສາຫະກິດ ແລະ ໃນອັດຕາສ່ວນຮຸ້ນລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້;

5)        ການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ຫລວງ ສາມາດຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ສະເພາະວິສາຫະກິດ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ;

3.3      ຂັ້ນເມືອງ (ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ)

ແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນ ຫລວງ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເມືອງ ວ່າອັນໃດຄວນມອບໃຫ້ຫ້ອງກາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂັ້ນເມືອງ ເປັນຜູ້ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ.

 

ຂະບວນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

 

ຫມາຍເຫດ: ຂອບເຂດສິດໃນການພິຈາລະນາຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ລາຍລະອຽດໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1618/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013.

 

4. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

5. ເອກະສານປະກອບແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

-              ສຳລັບວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍ: ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 1 ສະບັບ;

-              ສຳລັບ (ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດລັດ ແລະ ບໍລິສັດປະສົມ) 4 ສະບັບ ປະກອບດ້ວຍ:

1)        ໃບສະເຫນີຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ;

2)        ສັນຍາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ);

3)        ຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ;

4)        ກົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດ;

 

6. ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຕ່າງໆ.

1)        ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 10.000 ກີບ/ຊຸດ;

2)        ໃບສະເຫນີຈອງຊື່: 10.000 ກີບ/ຊຸດ;

3)        ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ: 10.000 ກີບ/ຊຸດ;

4)        ກົດລະບຽບ: 30.000 ກີບ/ຊຸດ;

5)        ຄ່າພິມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຄ່າໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ: 40.000 ກີບ;

6)        ຄ່າພິມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ບວກຄ່າໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ: 70.000 ກີບ;

7)        ຄ່າອັດສຳເນົາຂໍ້ມູນແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 2.000 ກີບ;

8)        ຄ່າທຳນຽມອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເກັບຕາມຂະຫນາດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະດຳລັດ 003/ປຕທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012

ຫມາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ວິສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ:

-              ຄັວດກາປະທັບ;

-              ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ;

-              ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ 90 ວັນ;

-              ໂອນທຶນເຂົ້າມາລາວ (ສຳລັບຕ່າງປະເທດ) ພາຍໃນ 90 ວັນ;

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.