ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກິດຈະການ ບໍ່ແຮ່

ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກິດຈະການແຮ່ທາດ.

. ຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນ - ສໍາຫລວດ.

- ຜູ້ລົງທຶນ (ນິຕິບຸກຄົນ) ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສະເພາະແຮ່ທາດໃດຫນຶ່ງ ຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ໂດຍການຢືນຄຳຮ້ອງເຖິງກົມທໍລະນີສາດ, ກຊສ ຫລື ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ);

- ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຈະດຳເນີນຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ຢູ່ພາກສະໜາມເພື່ອສຶກສາບ່ອນປະກົດແຮ່ທາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງເທິງຫນ້າດິນມາວິໄຈ (ຊຶ່ງຈະມີການເຮັດບົດບັນທຶກການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານຜົນ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ);

- ພາຍຫລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ (ສຳປະທານເພື່ອການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ) ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແຫນງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອພິຈາລະນາ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

 

ເຊິ່ງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຢື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແໜງ ຜທ ຂັ້ນສູນການ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ

ຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

ຂັ້ນແຂວງ/ນວ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

1

ກິດຈະການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ທາດທຸກປະເພດ (ຍົກເວັ້ນ ແຮ່ທີກົດໝາຍເກືອດຫ້າມ)

ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບຫັດຖະກຳ (ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແບບປະຖົມພື້ນຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກົນຈັກຂຸດຄົ້ນ) ແຮ່ທາດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນແບບຫັັດຖະກຳຄື: ແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ, ແຮ່ກົ່ວຕົກຂ້ອນ ແລະຫ່າງແຮ່

2

ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບອຸດສາຫະກຳ (ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ກົນຈັກໃນການຂຸດຄົ້ນ)

ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຫີນ, ຊາຍ ສຳລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ

3

ກິດຈະການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

 

4

ກິດຈະການສຳຫລວດ-ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສ

 

 

 

 • ເອກະສານປະກອບໃນການຢືນຄຳຮ້ອງ
 1. ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມບໍ່ແຮ່;
 2. ບົດສະເຫນີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ ຫຼື ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ (ຫຼື ຜູ້ຖືກມອບສິດ);
 3. ປະຫວັດ-ປະສົບການຂອງບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບທະບຽນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;
 4. ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີມີສອງບໍລິສັດຂື້ນໄປ);
 5. ໃບມອບສິດ ໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຫຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດ,ໃນກໍລະນີ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ;
 6. ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ (ຂອບເຂດຈຸດພິກັດຂອງເນື້ອທີ່ສຳປະທານ);
 7. ເອກະສານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
 8. ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ;
 9. ຈົດຫມາຍ ສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນະຄານ (ຖ້າມີ);
 10. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ);

ຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນ ຈຳນວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເກັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບທະບຽນສຳປະທານແຮ່ທາດສຳຫລັບກິດຈະການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ

 

 

ຫມາຍເຫດ:  ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສຳປະທານ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດ ແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດ ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ).

 • ບໍລິສັດ ໃດທີ່ໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດ ຈາກລັດຖະບານແລ້ວຕ້ອງສ້າງແຜນການສຳລັບການດຳເນີນວຽກງານ ໂດຍເລີ້ມຈາກການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປຂອງເຂດສັນຍາສຳປະ ທານຕາມດ້ວຍການສຳຫລວດໃນເຂດເນື້ອທີຄັດຈ້ອນ. ແຜນການ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫວດ ແຕ່ລະໄລຍະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາກ່ອນຈຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຜນການດຳເນີນງານຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ບາດກ້າວ ຄື:

1. ໄລຍະການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປ:

- ສຶກສາເອກະສານຂໍ້ມູນ;

- ດຳເນີນວຽກງານຢູ່ພາກສະຫນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບທໍລະນີສາດ ແລະ ປະກົດການທີ່ມີແຮ່ທາດ;

- ສັງລວມຕີລາຄາຄຸນລັກສະນະ ຂອງແຮ່ທາດ;

- ກຳນົດເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອກ້າວສູ່ການສຳຫຼວດ.

2. ໄລຍະການສຳຫລວດ:

- ແມ່ນການສຶກສາໂຄງສ້າງທາງດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໃຫ້ສຳຫລວດ;

- ປະກອບດ້ວຍວຽກງານທໍລະນີສາດ, ທໍລະນີຟີຊິກ, ເຈາະສຳຫລວດ, ເຈາະອຸມົງ, ຂຸດຂຸມຄອງ, ຂຸດສ້າງ, ເກັບຕົວຢ່າງ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ;

- ໃຫ້ຮູ້ປະລິມານສະສົມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງແຮ່ທາດ;

- ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກ ນິກຂອງການຂຸດຄົ້ນ;

3. ໄລຍະການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ:

- ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມີອາຍຸໜຶ່ງປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ໜຶ່ງເທື່ອບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີ ຕາມການພິຈາລະນາ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ;

-           ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກລົງເລິກກ່ຽວກັບຜົນການຄິດໄລ່ປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດທີ່ຈະນຳມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດວິພາກໃຫ້ມີ ຄວາມຊັດເຈນ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບມາດຖານການຈັດແບ່ງຂັ້ນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດທີ່ສາກົນ ພວມນຳໃຊ້ຢູ່;

- ນອກນັ້ນຍັງແມ່ນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ;

- ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງການປະເມີນປະສິດທິຜົນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ.

 

ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາຂອງການດຳເນີນງານທັງ 3 ໄລຍະແມ່ນຂື້ນກັບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາ;

 • ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນສັນຍາ ໃນການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດແຮ່ທາດ

ເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານ

ເງິນຄ້ຳປະກັນ

1-300 ກມ2

50.000 ໂດລາສະຫະລັດ

301-500 ກມ2

100.000 ໂດລາສະຫະລັດ

ສຳລັບການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນຂອງແຮ່ທາດອະໂລຫະ, ແຮ່ທາດພະລັງງານເຊື້ອໄຟ, ແລະແຮ່ທາດແຫລວ ຈະມີລະບຽບການສະເພາະໃນການກຳນົດເນື້ອທີ່ ແລະ ຈຳນວນເງິນຄ້ຳປະກັນ.

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.