ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ອຸດສາຫະກຳ-ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ

I. ການຂໍອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ

ຜູ້ລົງທຶນ (ນິຕິບຸກຄົນ) ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບການສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ສຳປະທານເພື່ອກໍ່ສ້າງຕະຫລາດ, ສູນການຄ້າ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ສວນສາທາລະນະ, ທີ່ພັກອາໃສ ແລະ ອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ດິນຂອງລັດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢືນຄຳຮ້ອງຜ່ານ ຫປດ ຂອງຂະແໜງ ຜທ (ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະການເບິ່ງໄດ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 3: ກິດຈະການສໍາປະທານ ໃນດຳລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 119/ນຍ).

 

ໝາຍເຫດ:

- ການສຳປະທານດິນລັດ ເພື່ອການລົງທຶນທຸກປະເພດກໍຕ້ອງໄດ້ຢື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ານຂະແໜງ ຜທ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ ແລະ ເປັນຜູ້ເກັບກຳສັນຍານັ້ນໄວ້.

- ການລົງທຶນ (ທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ການເຊົ່າທີ່ດິນກັບພາກສ່ວນໃດຫນຶ່ງຂອງລັດ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ (ໂດຍມີສັນຍາເຊົ່າດິນ) ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ/ ຂະແໜງ ການບໍລິການ ແມ່ນສາມາດຢືນຄຳຮ້ອງຜ່ານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໂດຍກົງ

 

ຂະບວນການອະນຸມັດການລົງທຶນສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ

 

 

II. ການລົງທຶນກິດຈະການສຳປະທານສິດ ແລະ ກິດຈະການຍຸດທະສາດ

ການລົງທຶນໃນຂະແຫນງບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບການນຳໃຊ້ໃນກຳມະສິດຕ່າງໆຂອງລັດ ຫລື ການສຳປະທານສິດ ແລະ ກິດຈະການຍຸດທະສາດ ແມ່ນກິດຈະການທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນກິດຈະການທີ່ແຕະຕ້ອງເຖີງສະຖຽນລະພາບ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດເສດທະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ຮອບຄອບ ຈາກຈະແໜງການ ແລະ ລັດຖະບານ ສາກ່ອນ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ລົງທຶນ (ນິຕິບຸກຄົນ) ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະລົງທຶນໃນກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງປະກອບມີ:

 • ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ໂທລະສັບ-ສື່ສານ-ອິນເຕີເນັດ);
 • ການບໍລິການທາງດ້ານສະຖາບັນການເງິນ (ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ);
 • ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ;
 • ການບໍລິການກ່ຽວກັບສະຖານນີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ;
 • ການລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ເສັ້ນທາງ, ຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ), ທາງລົດໄຟ, ສ້າງຂົວ, ສ້າງສະໜາມບິນ, ນ້ຳປະປາ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ຫລື ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ;
 • ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ (ສວນສັດເປີດ, ສວນສະຫນຸກ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳລອງ);

 

(ກິດຈະການເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 3: ກິດຈະການ ສໍາປະທານຂອງດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 119/ນຍ, ລົງວັນທີ 20/04/2011).

 

 • ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແໜງ ຜທ ຂັ້ນສູນການ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ

ຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

1

ໂທລະພາບ, ວົງໂຄຈອນດາວທຽມ.

-

2

ສະຖານນີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ.

ສະຖານນີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ (ລະດັບທ້ອງ ຖິ່ນ)

3

ການສ້າງຕັ້ງສາຍການບິນ, ການຂົນ ສົ່ງທາງອາກາດ / ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ.

-

4

ການລົງທຶນ (ສຳປະທານ) ໃນຂະແໜງກໍ່ສ້າງຕະຫລາດ, ສູນການຄ້າ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ສວນສາທາລະນະ, ສຳນັກງານ, ທີ່ພັກອາໃສ ແລະ ອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ດິນຂອງລັດ.

ການລົງທຶນໃນຂະແຫນງກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດສູນການຄ້າ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ສວນສາທາລະນະ, ສຳນັກງານ, ທີ່ພັກອາໃສ ແລະ ອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ດິນຂອງລັດ (ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ)

5

ການລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ:ເສັ້ນທາງ, ຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ), ທາງລົດໄຟ, ສ້າງຂົວ, ສ້າງສະຫນາມບິນ, ນ້ຳປະປາ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ຫລື ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ອື່ນໆ

ການລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ເສັ້ນທາງ, ຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ), ທາງລົດໄຟ, ສ້າງຂົວ, ສ້າງສະຫນາມບິນ, ນ້ຳປະປາ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ຫຼື ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ອື່ນໆ

6

ການລົງທຶນໃນຂະແໜງປະກັນໄພ, ສະຖານບັນການເງິນ (ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ການເຊົ່າຊື້, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ....)

-

7

ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ (ສວນສັດເປີດ, ສວນສະນຸກ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳລອງ)

ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລະດັບທ່ອງຖິ່ນ (ສວນສັດເປີດ, ສວນສະນຸກ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳລອງ)

8

ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ລະດັບ 3 ດາວຂື້ນໄປ, ພັດທະຄານ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ດິນຂອງລັດ

ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ລະດັບ 3 ດາວລົງໄປ, ພັດທະຄານ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ດິນຂອງລັດ

 

 • ເອກະສານປະກອບໃນການຢືນຄຳຮ້ອ
 1. ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມໂຄງການ ທົ່ວໄປຂອງຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ.
 2. ກົດລະບຽບບໍລິສັດ ຕາມແບບພິມ.
 3. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ.
 4. ສຳເນົາຫນັງສືເດີນທາງ, ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫລື ບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫລື ໃບທະບຽນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.
 5. ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີມີສອງຂາຮຸ້ນ ຫລື ສອງບໍລິສັດ ຂື້ນໄປ).
 6. ໃບມອບສິດ ໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດ, ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ.
 7. ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫຼື ຈົດຫມາຍສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານ.
 8. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

 

ຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນ ຈຳນວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເກັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.