ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ຕາມຂັ້ນຕອນ

ຮູບການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການການລົງທຶນ

1. ຮູບການລົງທຶນ     

ກົດຫມາຍກຳນົດການລົງທຶນ  3 ຮູບແບບ:

 • ການລົງທຶນ 100% (ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ).
 • ການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ການຖືຮຸ້ນຂອງຝ່າຍຕ່າງປະເທດບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ).
 • ການລົງທຶນແບບທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ ແມ່ນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃຫມ່ ຫລື ສາຂາຂື້ນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອ່ານຕໍ່...

ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP

Development of PPPs in the Lao P.D.R.

 

Acknowledging that public investment and private investment are equally important to the development of Lao socio-economy, the Lao Government  has realized the importance of Public Private Partnerships (PPPs) as the powerful tool in promoting joint development between the government and private sector in the delivery of public goods/infrastructure and services, ensuring social benefits with sustainability, transparency and accountability principles.

ອ່ານຕໍ່...

ກິດຈະການສຳປະທານ-ຍຸດທະສາດ

ການບໍລິການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານໂດຍ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກາລົງທຶນ

 

1. ຂອບເຂດການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ

 1. ບໍລິການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສຳປະທານ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009 ຄື: ການລົງທຶນໃນກິດຈະການໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບສິດສຳປະທານທີ່ດິນ, ສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມານາຄົມ, ປະກັນໄພ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
 2. ບໍລິການ ການຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ.
 3. ບໍລິການ ຂໍວີຊາທຸລະກິດ, ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ແລະ ບັດພັກເຊົາ.
 4. ບໍລິການ ການຂໍປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການສຳປະທານ.
 5. ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິການລົງທຶນ, ລະບຽບການດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
 6. ບໍລິການ ຮ່າງໃບຢັ້ງຢືນຄັວດກາປະທັບ ໃຫ້ວິສາຫະກິດສຳປະທານ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.
 7. ບໍລິການ ພົວພັນເອົາການຈ່ອງຊື່ວິສາຫະກິດ, ເລກລະຫັດໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ພະແນກຮັບຜິດຊອບພາຍໃນກົມ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ.
 8. ບໍລິການ ມອບຈົດຫມາຍຕອບຜູ້ລົງທຶນ, ມອບໃບສຳປະທານ, ມອບໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ ຕາງຫນ້າ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.
 9. ບໍລິການອື່ນໆ.

  ອ່ານຕໍ່...

ວີຊ້າ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ການບໍລິການວີຊາ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການອະນຸຍາດວີຊາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫລາຍເທື່ອ ໂດຍຜ່ານກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

1      ປະເພດວິຊາເຂົ້າ - ອອກ ສປປ ລາວ ລວມມີ 13 ປະເພດ.

 1. ວີຊາການທູດ                                             D - A1
 2. ວີຊາລັດຖະການ                                         S - A2
 3. ວີຊາອັດທະຍາໃສ                                        C - B1
 4. ວີຊາທ່ອງທ່ຽວ                                           T - B3
 5. ວີຊາໄລຍະສັ້ນ                                            NI - B3
 6. ວີຊາໄລຍະຍາວ                                           I - B3
 7. ວີຊາຖາວອນ                                             P- B3
 8. ວີຊາຊ່ຽວຊານ                                            E - B2
 9. ວີຊາຜ່ານ                                                 TR - B3
 10. ວີຊານັກສຶກສາ                                          ST - B2
 11. ວີຊານັກຂ່າວ                                             M - B2
 12. ວີຊາທຸລະກິດ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ.ປ.ທ                       NI - B2  ຫລື  I - B2
 13. ວີຊາວິຊາການ, ແຮງງານ ຕ.ປ.ທ                     LA - B2

ອ່ານຕໍ່...

ການລົງທຶນທົ່ວໄປ

ການບໍລິການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ

1. ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພຶື່ອເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ນອນໃນ 4 ປະເພດ, 3 ຮູບການ ແລະ 4 ຮູບແບບ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ອ່ານຕໍ່...

ພາສີ-ອາກອນ

 

 

ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບ່າຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ສຳລັບແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ ລົງວັນທີ 01/01/2019

ດາວໂຫຼດ

  

 

ຂະແໜງພາສີມີພາລະບົົດບາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຕາມນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3578/ກງ, ລົງວັນທີ 19/12/2012 ມີດັ່ງນີ້:

1      ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2009 ແລະ ດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ປີ 2011 ເພື່ອກໍານົດຫລັກການ, ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານໃນການອະນຸມັດ ແຜນນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນ, ອາໄຫລ່, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ກິດຈະການລົງທຶນ, ສ້າງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ອ່ານຕໍ່...

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

I ການລົງທຶນໃນ ຂພສ

          ການລົງທຶນໃນ ຂພສ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຮູບການ ຄື:

 1. ການລົງທຶນທົ່ວໄປ: ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ສາມາດລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ ພາຍໃນ ຂພສ, ຍົກເວັ້ນ ກິດຈະການທີ່ລັດຖະບານເກືອດຫ້າມ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້ຂາຍ ການຜະລິດອາວຸດສຶກ, ສິ່ງເສບຕິດ, ສານເຄມີທີ່ເປັນຜິດ, ກິດຈະການທີ່ພາໃຫ້ມີການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ການບໍລິການທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ທຳລາຍຄວາມຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ການລົງທຶນທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃດໆ ຈາກ ຂພສ.

  ອ່ານຕໍ່...

ແຮງງານ

ການບໍລິການອະນຸຍາດໂກຕ້າ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸຍາດໂກຕ້າ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບທາງຂັ້ນສູນກາງ (ກະຊວງ) ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ) ດັ່ງນີ້:

ອ່ານຕໍ່...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.