ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

5. ການປຸກສ້າງອາຄານ ແລະ ໂຮງງານພາຍໃນ ຂພສ

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ແບບແຜນຜັງ ແລະ ແບບເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຄົບຊຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດອອກ ແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;
 • ໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ຄະນະບໍລິຫານເຂດ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ)  ເພື່ອອອກໃບອະນຸຸຍາດ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດ ຖະການ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);

 

6. ການຂໍໃບອະນຸຍາດສິ່ງແວດລ້ອມ

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ຄຳຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ ້ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກ້ວາງ;
 • ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ).

 

7. ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ແຮງງານ

          ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບສິດໃນການນຳເອົາຄອບຄົວ, ຊ່າງສີມືແຮງງານ ແລະ  ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ         ມາໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ພິຈາລະນາເຫັນສົມຄວນ.           ການຂໍອະນຸຍາດຈຳນວນຄົນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງ  ລຸ່ມນີ້:

1. ເງື່ອນໄຂແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກ

 • ເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມື, ລະດັບວິຊາສະເພາະສອດຄ່ອງກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ;
 • ມີຊີວະປະຫວັດຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຫລື ຄະດີອື່ນໆມາກ່ອນ;
 • ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ;
 • ມີສຸຂະພາບສົມບູນ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດ.

2. ເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ສັນຍາແຮງງານ;
 • ຊີວະປະຫວັດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບການສຶກສາ;
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ;
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport);
 • ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 4 ໃບ.

3. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ

 • ຜູ້ພັດທະນາ ສະເຫນີແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່,  ສັນຊາດ,  ຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງ ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ;
 • ຄະນະບໍລິຫານ ຂພສ ກວດກາ  ແລະ  ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຂໍນຳເຂົ້າແຮງງານ           (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ); 
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ  ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດ ວຽກຢູ່ ຂພສ ຕາມບັດແຮງງານ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ (ID Card).

 

4. ການປະກອບເອກະສານຂໍບັດປະຈຳຕົວ  (ID card)

 • ຄຳຮ້ອງຂໍບັດປະຈຳຕົວ; (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ)
 • ໃບທະບຽນສຳປະທານ (ສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນ);
 • ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງສັງກັດ (ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ  ຜູ້ອອກແຮງງານ);
 • ສັນຍາແຮງງານ;
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສຳລັບຄົນລາວ);
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ; 
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ; 
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ. 

5. ການປະກອບເອກະສານຂໍບັດແຮງງານ (Work Permit) 

 • ຄຳຮ້ອງຂໍບັດແຮງງານ; (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ)
 • ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງສັງກັດ (ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ);
 • ສັນຍາແຮງານ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3  (ສຳລັບຄົນລາວ);
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ; 
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ; 
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ.

6. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍບັດປະຈຳຕົວ/ບັດແຮງງານ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກ້ວາງ;
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອອກບັດປະຈຳຕົວ (ID Card) ແລະ  ບັດແຮງງານ  (Work Permit).

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.