ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ດາວໂຫລດສິ່ງພິມ

 

 

 

       
ປື້ມຄູ່ມືການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ      ປື້ມຄູ່ມືສົ່ງເສີມການລົງທຶນ      ປື້ມຕົ້ນທຶນການດຳເນີນທຸລະກິດ 2015

 

ເອກະສານປະກອບ ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ກິດຈະການສຳປະທານຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ເອກະສານປະກອບ ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຂໍຕໍ່ອາຍຸຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ

ເອກະສານປະກອບ ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ດ້ານປະກັນໄພ, ສະຖາບັນການເງິນ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ, ສາຍການບິນ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆ ແລະ ຂໍຕໍ່ໃບ ອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ

 ເອກກະສານປະກອບ ຂໍປ່ຽນແປງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຂໍປ່ຽນສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ຫລື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຂໍປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

ອກະສານປະກອບ ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ໃນກິດຈະການ ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ 

ເອກະສານປະກອບ ຂໍເພີ່ມກິດຈະການບໍລິສັດ, ເພີ່ມທຶນທັງໝົດ ຫລື ທຶນຈົດທະບຽນ 

 ເອກະສານປະກອບ ຂໍປ່ຽນແປງຂາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ຂໍດັດແກ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ໃບທະບຽນສຳປະທານ

ເອກະສານປະກອບ  ຂໍໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫລື ຍົກເລີກຖາວອນຂອງບໍລິສັດ

 ເອກະສານປະກອບ ຂໍຕໍ່ອາຍຸບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຫລື ສັນຍາໂຄງການ ແລະ ຄ່າແບບຟອມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.