ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງ 03 ໃຫ້ປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020, “ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ” ໃຫ້ບັນດາ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 

ພາຍຫຼັງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດປະຕູຮັບການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ໃນປີ 1989 ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ປັບປຸງ 4 ຄັ້ງ ຄື ຄັ້ງທີໜຶ່ງໃນປີ 1994, ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2004, ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2009 ແລະ ສະບັບປັບປຸງຫຼ້າສຸດ ຄັ້ງທີ 4 ໃນປີ 2016. ໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຖືວ່າເປັນພື້ນຖານນະໂຍບາຍສຳຄັນ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດແຈ້ງຢູ່ໃນ ມະຕິ IX ແລະ X ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ 2016.

ຍ້ອນມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖີງປັດຈຸບັນ (2019), ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ ກໍ່ໄດ້ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນ ໄດ້ສະແດງອອກໃນຕົວເລກຕົວຈິງ ດັ່ງນີ້: ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນທັງໝົດ 121ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 15,196,930,721ໂດລາສະຫະລັດ. ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອັນດັບດີສົມຄວນ.

ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດຂ້າງເທິງດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທາງເລິກ ແລະ ທາງກວ້າງຫຼາຍດ້ານ ຍ້ອນວ່າເມື່ອມາຕີລາຄາເບີ່ງປະສິດທິພາບຕົວຈິງ ໃນການບໍລິຫານພາກລັດ ກໍ່ຄືການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນ ຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກໂຕນກັບ ປະເທດອື່ນໃນສາກົນຫຼາຍຢູ່ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ (Ease of Doing Business: “EDB”) ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນອັນດັບທີ 154 ຂອງ 190 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຕາມການຈັດຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຖີງແມ່ນວ່າພາກລັດເຮົາ ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດມາ ແຕ່ພາກທຸລະກິດ ກໍ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ກອງປະຊຸມພົບປະພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ (Business Forum) ໃນທຸກໆປີ, ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ຍົກບັນຫາອັນເກົ່າ ແລະ ອັນໃໝ່ຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພາກລັດເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳ. ຖ້າສະພາບການຍັງສືບຕໍ່ເປັນແນວນີ້ ເຊື່ອວ່າ ສປປ ລາວ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດແຂງຂັນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມີການແຂງຂັນສູງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ໃນອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດຶງດູດເອົາທ່າແຮງ ດ້ານນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າມາປະກອບ ສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົມຊ້ອນທາງດ້ານ ທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມວິໄສທັດ ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້.

 

ສະນັ້ນ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງລະບົບການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັເອກະພາບໃນການສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຍົກລະດັບຄວາມສັກສິດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນດາຂອດຂັ້ນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

 

ດາວໂຫຼດ ຄຳສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 03/ນຍ...... 

 

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂທ: 856-21-217012, ແຟ໋ກ: 856-21-215491

www.investlaos.gov.la  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

facebook:  investlaos.gov.la

 

ຂ່າວໂດຍ: ກໍລະກັນ ຫຼວງລາດ

 

 

ແຈ້ງການ ການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ 2016

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 12

The 12th Lao-Japan Public and Private Sectors Joint Dialogues

 

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 11 ທັນວາ 2018, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 12 “The 12th Lao-Japan Public and Private Sectors Joint Dialogues” ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (JCCIV), ຫ້ອງການທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາບາງກອກ (JBIC), ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ (JETRO) ແລະ ອົງການຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງປະເທດແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ທ່ເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ນອກນີ້ຍັງມີນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພະນັກງານຈາກບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 70 ກວ່າຄົນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນທຸກໆປີ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການຕົກລົງ ເຫັນດີລະຫວ່າງ ພະນະທ່ານ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ, ອາດີດ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນະທ່ານ ຊິນໂຈ ອາເບະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຮັບປະກັນຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາກວດສອບໄດ້.

ການປຶກສາຫາລືໃນປີຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ຝ່າຍລາວ ໃນການປັບປຸງ ການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ. ບາງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ມີຄື: ການອອກໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການ ສໍາປະທານ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໄດ້ເປີດກວ້າງການປະກອບທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງການຄ້າ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ ແຮງງານ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 3 ເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນຄື: 1. ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຕ່າງປະເທດ; 2. ການອານຸມັດແຜນນໍາເຂົ້າ (Master List), ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນມອບພັນທະອາກອນ (TAX Payment Certificate) ແລະ ການຄືນອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT Refund); ແລະ 3. ການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ລະບົບ Authorized Economic Operator (AEO) System ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

ຍ້ອນຜົນສຳເລັດໃນການປັບປຸງບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ. ປະຈຸບັນ ການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງໝົດມີ 143 ໂຄງການ, ມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 158  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 13 ຈາກ 52 ປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ. ຊຶ່ງເຫັນວ່າການລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ບາງບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄຂໃນປີນີ້ ຈະຍົກເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ໃນປີຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະໄດ້ມີການຕັ້ງກຸ່ມສົນທະນາ (Working Group) ຂື້້ນມາໃຫມ່ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຝ່າຍລັດຖະບານລາວຕໍ່ໄປ. ນອກນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ ເຊັນບົດບັນທຶກ ຜົນສະຫຼຸບວຽກງານ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.

 

 

 

 

 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 1815/ກຜທ, ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018

ອ່ານເພີ້ມເຕີມ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.