ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບປັບປຸງ 2016 ພາສາລາວ

 

Download

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2009

Download

 


ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

Download

 

 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 1: ກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ
 Download
 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 2: ບັນຊີເຂດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ  Download
 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 3: ກິດຈະການສຳປະທານ  Download

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
467924
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 07 January 2019.