ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທົ່ວໄປ

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ, ຂະຫນາດທຸລະກິດ, ປະເພດວິສາຫະກິດ ແລະ ຮູບແບບບໍລິສັດ ທີ່ຂັ້ນກະຊວງ (ບັນດາກະຊວງ) ສະຫງວນສິດໄວ້ພິຈາລະນາກ່ອນອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ລົງທຶນ

ລະຫັດ

ISIC

ປະເພດທຸລະກິດ

ພາກສ່ວນ

ຮັບຜິດຊອບ

ຄຳເຫັນຂອງຂະແໜງການ

ເລກທີ

ວັນທີ

ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

 

2029

ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນເຄມີອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ

(ສຳລັບ ISIC ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ

ສະເພາະທຸລະກິດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດລະເບີດ)

 ກະຊວງ ປທ

2044/ຫວກ.

19/08/2013

 

2100

ການຜະລິດຢາປົວພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນເຄມີໃຊ້ປຸງແຕ່ງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈາກພືດ

 ກະຊວງ ສທ

1215/ກປປ

08/08/2013

 

2750

ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນອາການ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະ ບຽນ 1

ຕື້ກີບຂື້ນໄປ)

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

 

2790

ການຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້

ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ການຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີ

ເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ)

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

ການສະໜອງຫຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ອາຍຮ້ອນ ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງ

 

3510

ການຜະລິດ ຖ່າຍກຳລັງ ແລະ ແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ (ສຳລັບ

ISIC ນີ້ ກະຊວງ ສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະ

ທຸລະກິດການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າກຳລັງຕິດຕັ້ງໃຫຍ່ກວ່າ 15

MW ແລະມີເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ)

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

 

4220

ການກໍ່ສ້າງໂຄງການສາທາລະນຸປະໂພກ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລກິດ

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະຖານນີ້ໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຮງດັນກາງ, ແຮງດັນຕ່ຳ,

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ

ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕືກບຂື້ນໄປ) ກຊ ພບ

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ສ້່ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ

 

4661

ຂາຍຍົກທາດແຂງ, ທາດແຫລວ ແລະ ນຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດ

ໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊືອໄຟ

(ບໍ່ໄລ່ແກັສຫຸງຕົ້ມ))

 ກະຊວງ ອຄ

1618/ອຄ.ທຄວ

28/08/2013

 

4510

ການຄ້າຂາຍລົດຍົນ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ກະຊວງສະຫງວນ

ສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດການນຳເຂົ້າພາຫະນະ

(ລົດແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທຸກປະເພດ))

 ກະຊວງ ອຄ

1618/ອຄ.ທຄວ

28/08/2013

 

4652

ຂາຍຍົກເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ

ເຄື່ອງປະກອບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການ

ພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ

ອຸປະກອນໂທລະຄົມ ແລະ ໄອທີ ທີ່ມີລັກສະນະເຕັກນິກສູງ)

 ກະຊວງ ປທສ

1198/ປທສ.ຫກ

07/08/2013

 

4659

ຂາຍຍົກເຄື່ອງກົນຈັກອື່ນໆ, ອຸປະກອນ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ຈຳຫນ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ (ບໍແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ) ທີ່ມີ

ເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ))

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ

 

5110

ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ (ການບິນ)

 ກະຊວງ ຍທຂ

 

 

 

5210

ໂຮງເກັບສິນຄ້າ ແລະ ສາງເຄື່ອງ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະ

ທຸລະກິດສາງສິນຄ້າຜ່ານແດນ)

 ກະຊວງ ກງ

0789/ກງ.ກງລ

08/08/2013

 

5310

ການເຂື່ອນໄຫວດ້ານໄປສະນີ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະ

ທຸລະກິດໄປສະນີ ພາຍໃນ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍ, ມີສາຂາ

ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ)

 ກະຊວງ ປທສ

1198/ປທສ.ຫກ

07/08/2013

 

6110

ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບໃຊ້ສາຍ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ)

 ກະຊວງ ປທສ

1198/ປທສ.ຫກ

07/08/2013

 

6120

ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບໄຮ້ສາຍ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ໂທລະສັບມືຖື)

 ກະຊວງ ປທສ

1198/ປທສ.ຫກ

07/08/2013

 

6190

ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ສະໜອງບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍມີເຄືອຄ່າຍ

ເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຫນອງອິນເຕີເນັດ

(ISP ທັງແບບໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະບໍລິການເວບໄຊ)

 ກະຊວງ ປທສ

1198/ປທສ.ຫກ

07/08/2013

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ

 

6419

 ການບໍລິການເປັນສື່ກາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ

ສະເພາະທຸລະກິດການທະນາຄານ)

 ທຫລ

563/ກຄທ

12/08/2013

 

6511

ການປະກັນຊີວິດ

 ກະຊວງ ກງ

0789/ກງ.ກງລ

08/08/2013

 

6512

ການປະກັນໄພອື່ນໆ ນອກຈາກປະກັນຊີວິດ (ປະກັນໄພ)

 ກະຊວງ ກງ

0789/ກງ.ກງລ 

08/08/2013

 

6520

ການປະກັນໄພຮັບຊ່ວງຕໍ່

 ກະຊວງ ກງ

0789/ກງ.ກງລ

08/08/2013

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ

 

6910

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນິຕິກຳ (ສຳລັບ ISIC ນີ້

ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ

ສະເພາະທຸລະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ)

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ

529/ກຍ.ຫກ

14/08/2013

 

7110

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ວິສາວະກຳ ແລະ

ການໃຫ້ການປຶກສາດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ISIC ນີ້

ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການສຳຫລວດ,

ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຮງດັນກາງ,

ແຮງດັນຕ່ຳ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ,

ສະຖານນີໄຟຟ້າ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ

ແລະ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 15 MW)

 ກະຊວງ ພບ

1706/ພບ

29/08/2013

 

7120

ການກວດສອບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການວິເຄາະ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ (ທາດກາກບອນ)

ຈາການທຳລາຍປ່າໄມ້)

 ກະຊວງ ຊສ

5515/ກຊສ.ຫກ

26/08/2013

ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

 

7810

 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຫາງານ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ບໍລິການຈັດຫາງານ)

 ກະຊວງ ຮສສ

1699/ຮສສ.ຫກ

07/08/2013

ການສຶກສາ

 

8522

ການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ)

 ກະຊວງ ຮສສ

 ກະຊວງ ສສກ

1699/ຮສສ.ຫກ

4132/ຫກ.ສສກ

07/08/2013

02/09/2013

 

8530

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

 ກະຊວງ ສສກ

4132/ຫກ.ສສກ

02/09/2013

 

8550

 ການບໍລິການທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມການສຶກສາ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການສຶກສາ)

 ກະຊວງ ສສກ

4132/ຫກ.ສສກ

02/09/2013

 ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ

 

8610

ກິດຈະກຳດ້ານໂຮງໝໍ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນ

ການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດໂຮງໝໍເອກະຊົນແຕ່ລະປະເພດ,

ລັກສະນະ ແລະ ທຸກຂະຫນາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ) 

 ກະຊວງ ສທ

1215/ກປປ

08/08/2013

 

8690

ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ

ຫ້ອງກວດພະຍາດ (Clinic) ເອກະຊົນແຕ່ລະປະເພດ

ດແຕ່ລະລັກສະນະແລະແຕ່ລະຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ)

 ກະຊວງ ສທ

1215/ກປປ

08/08/2013

ດ້ານສິນລະປະ, ການບັນເທີງ ແລະ ພັກຜ່ອນ

 

9200

ການເຄື່ອນໄຫວເກມການພະນັນ ແລະ ສ່ຽງໂຊກ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ ສະ ເພາະທຸລະກິດ

ຫວຍພັດທະນາ ແລະ ການສ່ຽງໂຊກຊິງລາງວັນ)

 ກະຊວງ ກງ

0789/ກງ.ກລງ

08/08/2013

 

9321

ກິດຈະກຳສວນສະນຸກ ແລະ ສວນປະເພດດຽວກັນ (ສຳລັບ ISIC

ນີ້ກະຊວງສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາສະເພາະທຸລະກິດ ເກມ

ແລະ ການຫຼີ້ນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການພະນັນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ທຶນຈົດ

ທະບຽນ 1 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ ຫຼືທຸກກໍລະນີທີ່ມີການຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງ

ປະເທດ)

 ກະຊວງ ຖວທ

261/ຫກ

19/08/2013

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.