ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ພາສີ-ອາກອນ

 ການບໍລິການເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີນຳເຂົ້າຂອງຂະແໜງການເງິນ

 

1. ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ.

 

1      ຈຸດປະສົງຂອງການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

-        ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນ(ຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ);

-        ເພື່ອເປັນສະຖິຕິ (ຜູ້ລົງທຶນ) ຜູ້ເສຍອາກອນ;

 

2      ຄວາມຈຳເປັນໃນການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

 • ເພື່ອຕິດຕາມ:

1)    ການມອບພັນທະອາກອນປະເພດຕ່າງໆຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ.

2)    ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມທຶນ, ການປ່ຽນຊື່ຜູ້ອຳນວຍການ, ການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ ແລະ ອື່ນໆ.

 

3      ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

ພາຍຫຼັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາການສະເຫນີຂໍລົງທຶນ ແລະ ເຫັນຄວນອະນຸມັດການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນແລ້ວ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຈະອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງ ຜທ, ຂະແໜງ ອຄ ແລະ ສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດເພາະ ໂດຍສອດຄອງຕາມລະບຽບການ.

 

4      ການຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແລະຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ.

 1. ການຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປ (ໃບທະບຽນສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ການບໍລິການປະຕູດຽວຢູ່ຂະແໜງ ຜທ ຫລື ຢູ່ຂະແໜງ ອຄ ກຳນົດອອກດ້ວຍການປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ແບບພິມຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 03/ປປທ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008;
 2. ຖ້າວິສາຫະກິດໃດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແລ້ວ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍ່ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ບໍ່ແຈ້ງມອບພັນທະອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ສົ່ງບົດສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳປີ, ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈາກລັດຖະບານ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍກຳນົດ.

(ອີງຕາມແຈ້ງການກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 1212/ກງ.ກສອ, ລົງວັນທີ 03/01/2012.)

 

5      ໂຄງປະກອບຂອງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

          ໂຄງປະກອບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ປະກອບດ້ວຍ 12 ຕົວເລກ ດັ່ງນີ້:

 ກກກກກກກກ ຂ - ຄ ງງ

- ກຸ່ມ ກ ມີ 8 ຕົວເລກ ແມ່ນກຸ່ມຕົວເລກທີ່ບົ່ງບອກເຖີງເລກຜູ້ເສຍອາກອນ ໂດຍການຄິດໄລ່ຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີອອກມາແບບອັດຕະໂນມັດ ພາຍຫລັງທີ່ແບບຟອມຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນລະບົບ;

- ກຸ່ມ ຂ ມີ 1 ຕົວເລກ ແມ່ນເລກກວດກາ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງກຸ່ມເລກ ກ;

- ກຸ່ມ ຄ ມີ 1 ຕົວເລກ ແມ່ນເລກ 9 ຫລື ເລກ 0;ເລກ 9 ບົ່ງບອກເຖິງຜູ້ເສຍອາກອນຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສ່ວນເລກ 0 ບົ່ງບອກເຖິງຜູ້ເສຍອາກອນ ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;

- ກຸ່ມ ງ ມີ 2 ຕົວເລກ ແມ່ນກຸ່ມຕົວເລກບົ່ງບອກເຖີງ ສາຂາ ຂອງວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ແມ່ນກຳນົດແຕ່ 01 ຫາ 99; ກໍລະນີບໍ່ມີສາຂາ ແມ່ນກຳນົດ 00;

 

6      ການຢັ້ງຢືນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

          ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເປັນແຕ່ລະເລກຫມາຍຕາມທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໄດ້ກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້.

 

ໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

-       ຊື່ຜູ້ເສຍອາກອນ;

-       ຜູ້ຕາງຫນ້າຕາມກົດຫມາຍນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ;

-       ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;

-       ມື້ອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;

-       ຮູບການທຸລະກິດ/ຂະແໜງການ/ສະມາຄົມ/ອົງການຈັດຕັ້ງ;

-       ຂະແໜງການທຸລະກິດ ຫລື ວິຊາຊີບ;

-       ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

7      ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.

1.    ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

.    ກົມສ່ວຍສາອາກອນ: ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວມີລັກສະນະຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ, ມີການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ, ມີການຕິດພັນກັບຫລາຍພາກ ສ່ວນ, ຫລາຍຂະແໜງວິຊາຊີບ, ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ມີຫລາຍສາຂາ ຫລື ຕົວແທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ, ໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ດຳເນີນການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການສາທາລະນະ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະຕິບັດໂຄງການ ຫລື ການສຳປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ:ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

.    ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ: ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວມີລັກສະນະຍຸດທະສາດສະເພາະແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ.

.    ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ: ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ.

ງ.    ຂັ້ນບ້ານ: ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດເກັບລາຍຮັບປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເມືອງ.

                      

2.    ປະເພດກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຍື່ນຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນຂັ້ນສູນກາງ-ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຜູ້ລົງທຶນພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກລັດຖະບານແລ້ວ ເຊັ່ນໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສໍາປະທານຈາກຂະແໜງ ຜທ ຫລື ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງ ອຄ ມີດັ່ງນີ້:

 

 • ຂັ້ນສູນກາງ:

1. ໂດຍອະນຸມັດຈາກກະຊວງ ຜທ ເຊັ່ນ: ສຳປະທານທີ່ດິນ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍ່ແຮ່, ສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ປະກັນໄພ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ (ອີງຕາມກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2009 ໃນມາດຕາ 15).

 

2. ກິດຈະການທົ່ວໄປ ໂດຍການອະນຸມັດຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

 

 • ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

ກິດຈະການສໍາປະທານ ທີ່ອະນຸມັດໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຫລື ຈະເປັນກິດຈະການທົ່ວໄປ ຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.

8      ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

1)   ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ແລະບໍລິສັດລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານໃໝ່.

 1. ການຈົດທະບຽນຊັບສິນຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ/ບໍລິສັດ ມີເອກະສານປະກອບດັ່ງນີ້:

-        ໃບສະເຫນີຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນກົດລະບຽບບໍລິສັດ;

-        ບັນຊີຊັບສິນບໍລິສັດ;

-        ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກລທ;

-        ສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ 1 ຫົວ;

ຫລັງຈາກນັ້ນ ນຳໄປຈົດທະບຽນຊັບສິນກົດລະບຽບ ນຳກົມກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ຫລື ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ (ກໍລະນີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ).

 

 1. ຂຽນແບບຟອມຂໍເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ມີເອກະສານປະກອບດັ່ງນີ້:

-        ສະໂນດນຳສົ່ງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນຈາກຂະແໜງ ຜທ;

-        (ຮ່າງ)ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ/ໃບທະບຽນສຳປະທານຈາກຂະແໜງ ຜທ;

-        ສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ/ບໍລິສັດ 1 ຫົວ;

-        ກົດລະບຽບຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ/ບໍລິສັດ ທີ່ຜ່ານການຈົດທະບຽນຊັບສິນແລ້ວ;

-        ສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ເສຍອາກອນຄ່າເຊົ່າ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຊົ່າ ແມ່ນສຳເນົາໃບຕາດິນ);

-        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ;

-        ລາຍຊື່ພະນັກງານ (ຕຳແໜ່ງ ແລະ ເງິນເດືອນ);

-        ບັນຊີຊັບສິນບໍລິສັດ;

ຫລັງຈາກທີ່ປະກອບແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານຄົບແລ້ວ ທາງບໍລິສັດ ຕ້ອງນຳເອກະສານໄປຍື່ນຢູ່ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງ ເພື່ອຂໍຕົວເລກລະຫັດ 9 ຕົວເລກແລະ ໃບແຈ້ງເສຍຄ່າທຳນຽມ, ແລ້ວນຳໃບບິນ ແລະ ເອກະສານຍື່ນຂໍເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນນຳກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ເພື່ອຂໍເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ ເພື່ອມອບໃຫ້ ກລທ ເອົາເຂົ້າໃນໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.

 

ຫມາຍເຫດ: ກໍລະນີຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ມີທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນນຳພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງ ຫລື ການເງິນແຂວງ ຊຶ່ງສາມາດຍື່ນຜ່ານກົມສວຍສາອາກອນໄດ້ເລີຍ.

2)   ການຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບກິດຈະການທົ່ວໄປ

 1. ຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ມີເອກະສານປະກອບດັ່ງນີ້:

-        ໃບສະເຫນີຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນກົດລະບຽບບໍລິສັດ;

-        ບັນຊີຊັບສິນບໍລິສັດ;

-        ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງນຳ ຂະແຫນງ ອຄ;

-        ສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 1 ຫົວ;

 1.  ປະກອບແບບຟອມຂໍເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເອກະສານຄັດຕິດມີ:

-        ສະໂນດນຳສົ່ງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນຈາກຂະແໜງ ອຄ;

-        ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;

-        ຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 1 ຫົວ;

-        ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຈົດທະບຽນຊັບສິນແລ້ວ;

-        ສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ເສຍອາກອນຄ່າເຊົ່າ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຊົ່າ ແມ່ນສຳເນົາໃບຕາດິນ);

-        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ;

-        ລາຍຊື່ພະນັກງານ (ຕຳແໜ່ງ ແລະ ເງິນເດືອນ);

-        ບັນຊີຊັບສິນບໍລິສັດ;

                           

ຫລັງຈາກທີ່ປະກອບແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານຄົບແລ້ວ ທາງບໍລິສັດ ຕ້ອງນຳເອກະສານໄປຍື່ນຢູ່ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງ ເພື່ອຂໍຕົວເລກລະຫັດ 9 ຕົວເລກແລະ ໃບແຈ້ງເສຍຄ່າທຳນຽມ, ແລ້ວນຳໃບບິນ ແລະ ເອກະສານຍື່ນຂໍເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ນຳກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອຂໍເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ (ສຳລັບກິດຈະການທົ່ວໄປ ທີ່ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັບໄປຫາຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ຄືນເພື່ອໃສ່ເລກລະຫັດ ຊຶ່ງຈະແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຈະພິມເຂົ້າໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລີຍ).

9      ເອກະສານປະກອບການຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເລີ້ມດຳເນີນທຸລະກິດໃຫມ່ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນນຳຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ ດັ່ງນີ້:

1. ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມຮູບຖ່າຍ 3x4, 1 ໃບ;

2. ແບບຟອມແຜນການມອບພັນທະອາກອນຂອງປີ 1 ໃບ;

3. ແບບຟອມຂໍ້ມູນການຂື້ນທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ສຳລັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ) ຕາມແບບພິມ 02/07, 1 ໃບ;

4. ແບບຟອມຂໍ້ມູນການຂື້ນທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກຳມະສິດ/ຮຸ້ນສ່ວນ) ຕາມແບບພິມ 02.1/07, 1 ໃບ;

(ຂໍ້ 1 ເຖີງ 4 ແມ່ນແບບຟອມຂະແຫນງການເງິນຕໍ່ 1 ຊຸດ)

5. ໃບທະບຽນສຳປະທານ/ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ (ຖ້າມີ) 3 ຊຸດ;

6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫລື ພາດສະປອດຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫລື ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ 2 ຊຸດ;

7. ກົດລະບຽບ ຫລື ບົດວິພາກເສດພະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ 2 ຊຸດ;

8. ແຜນວາດຢັ້ງຢືນສະຖານທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ໂດຍມີການເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ມືຖື, ເບີແຟັກ, ອີເມວທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ 2 ຊຸດ;

9. ບັນຊີຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ເງິນເດືອນ ຂອງວິສາຫະກິດ 2 ຊຸດ;

10. ບັນຊີຊັບສົມບັດ 2 ຊຸດ;

11. ໃບຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ ຫລື ສັນຍາເຊົ່າຫ້ອງການ, ຮ້ານຄ້າ, ສາງ (ພ້ອມໃບເສຍພາສີທີ່ດິນ ແລະ ອາກອນຄ່າເຊົ່າ) 2 ຊຸດ;

12. ບັນຊີເງິນຝາກ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫລື ຂາຮຸ້ນ 2 ຊຸດ;

ຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຕ້ອງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ໃນ ທັນທີທັນໃດ, ຖ້າເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນຊາບໃນເວລານັ້ນ, ຖ້າເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພາຍໃນກຳນົດ 3 ຫາ 5 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

 

 

 

10      ເອກະສານປະກອບການອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ, ທີ່ມີລາຍໄດ້, ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຫລື ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່າເປັນຄົນລາວ ຫລື ຄົນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ລະປີການບັນຊີ ຕ້ອງປະ ກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ໂດຍມີເອກະສານປະກອບດັ່ງນີ້:

 1. ໃບດຸ່ນດ່ຽງການບັນຊີກ່ອນການກວດນັບ ແລະ ຫລັງການກວດນັບ;
 2. ໃບສະຫລຸບຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ໃນປີການບັນຊີ;
 3. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນປີການບັນຊີ;
 4. ໃບສະຫລຸບ ສັງລວມລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ຕາຕະລາງຫັກຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ;
 5. ໃບສະຫລຸບ ສັງລວມການມອບພັນທະອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ໃນປີການບັນຊີ ພ້ອມເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບເງິນອາກອນດັ່ງກ່າວ;
 6. ໃບສະຫລຸບ ສັງລວມການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ;
 7. ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທຸລະກິດ ແລະ ແຜນມອບພັນທະອາກອນຂອງປີການບັນຊີທັດໄປ;

ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານໃນທັນທີທັນໃດ, ຖ້າເອກະ ສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນຊາບໃນເວລານັ້ນເພື່ອປະກອບພ້ອມເຕີ່ມ, ຖ້າເອກະສານຄົບຖ້ວນຕ້ອງກວດກາຄືນ ການປະຕິບັດພັນທະ ອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ຕາມໃບດຸ່ນດ່ຽງບັນຊີປະຈຳປີ ໂດຍມີການສົມທຽບຕົວເລກການມອບພັນທະອາກອນຕົວຈິງກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນ ການມອບ ພັນທະອາກອນ. ຖ້າເຫັນວ່າ ມອບອາກອນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອາກອນ ພາຍໃນກຳນົດ 3 ຫາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານລາຍງານການເງິນເປັນຕົ້ນໄປ; ກໍລະນີເຫັນວ່າ ພັນທະອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ໃນໃບດຸ່ນດ່ຽງບັນຊີປະຈຳປີ ຍັງມອບບໍ່ ຄົບຖ້ວນ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຄິດໄລ່ ແລະ ອອກໃບສັ່ງມອບທັນທີ, ຫລັງຈາກວິສາຫະກິດມອບເງິນອາກອນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຈຶ່ງພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ.

          ສຳລັບຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ປະຕິບັດການເກັບພັນທະອາກອນແບບມອບເໝົາຕາມມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011.

11      ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ, ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນຊັບສິນ ແລະ ການຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ:

1. ຄຳຮ້ອງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ) 25.000 ກີບ/ຊຸດ;

2. ຄຳຮ້ອງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງ) 30.000 ກີບ/ຊຸດ;

3. ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນຊັບສິນກົດລະບຽບບໍລິສັດ:

- ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ 20.000 ກີບ.

- ບໍລິສັດ ຮຸ້ນສ່ວນ 520.000 ກີບ.

4. ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນເກັບຕາມຂະຫນາດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະດຳລັດ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012.

ຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນຕ້ອງກວດ ກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານໃນທັນທີທັນໃດ, ຖ້າເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນຊາບໃນເວລານັ້ນ, ຖ້າເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພາຍໃນກຳນົດ 3 ຫາ 5 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.