ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ພາສີ-ອາກອນ

1. ໂຄງສ້າງລະບົບສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ

 

2. ຜູ້ເສຍອາກອນ ມີ 3 ປະເພດຄື:

1. ຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ

2. ມີຖານະເປັນບຸກຄົນ

3. ມີຖານະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ       

 

3. ການຖືບັນຊີມີ 03 ປະເພດຜູ້ຖືບັນຊີຄື:

1. ບັນຊີແບບຂະຫຍາຍຕົວ (ມີລາຍຮັບປະຈຳປີແຕ່ 2,4 ຕື້ຂຶ້ນໄປ);
2. ບັນຊີແບບທຳມະດາ (ມີລາຍຮັບປະຈຳປີແຕ່ 200ລ້ານເຖິງ 2,4 ຕື້);
3. ບັນຊີແບບປະຖົມພື້ນຖານ (ມີລາຍຮັບປະຈຳປີແຕ່ 200 ລ້ານລົງມາ);

 

4. ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ.

  • ປັບປຸງອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ: ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 5% ແລ້ວນຳໃຊ້ອັດຕາດຽວ 10%.
  • ອັດຕາອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 29)

 

- ອັດຕາອາກອນກຳໄລສູງສຸດ 24% ໃຊ້ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ.

- ອັດຕາອາກອນກຳໄລ 26% ໃຊ້ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ( ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ), ໃນນີ້ 2% ຈະມອບເຂົ້າກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບ ຕາມມາດຕາ 46 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ.

- ອັດຕາອາກອນກຳໄລ ໃຊ້ສຳລັບວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ໃຫ້ເກັບອັດຕາທະວີຄູນ ແຕ່ອັດຕາ 0% ຫາ 24% ຕາມຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນ

ຖານກຳໄລແຕ່ລະຂັ້ນ (ກີບ)

ພື້ນຖານຄິດໄລ່

(ກີບ)

ອັດຕາ

ອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ (ກີບ)

 ອາກອນທັງໝົດ (ກີບ)

1

ແຕ່ 3,600,000 ລົງມາ

3,600,000

0%

0 ກີບ

0 ກີບ

2

3,600,001 -8,000,000

4,400,000

5%

220,000

220,000

3

8,000,001 -15,000,000

7,000,000

10%

700,000

920,000

4

5,000,001 -25,000,000

10,000,000

15%

1,500,000

2,420,000

5

25,000,001 -40,000,000

15,000,000

20%

3,000,000

5,420,000

6

ແຕ່ 40,000,001 ຂື້ນໄປ

...............

24%

................

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ.

1. ລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ, ຄ່າແຮງງານທົ່ວໄປ, ເງິນເພີ່ມໂມງ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ເງິນຕ່ຳແຫນ່ງ, ເງິນຫນ້າທີ່, ເງິນບໍາເນັດປະຈໍາປີ, ເບ້ຍປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫລືສະພາຜູ້ອໍານວຍການແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ທີ່ເປັນເງິນ ຫລື ວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບ ຖືກເສຍອາກອນຕາມອັດຕາທະວີຄູນ ເປັນເອກະພາບກັນແຕ່ 0 % ຫາ 24 %ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນ

ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ (ກີບ)

ພື້ນຖານຄິດໄລ່ (ກີບ)

ອັດຕາ

ອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ(ກີບ)

ອາກອນທັງໝົດ (ກີບ)

1

ແຕ່ 1,000,000 ລົງມາ

1,000,000

0%

0 ກີບ

0 ກີບ

2

1,000,001 -3,000,000

2,000,000

5%

100,000

100,000

3

3,000,001 -6,000,000

3,000,000

10%

300,000

400,000

4

6,000,001 -12,000,000

6,000,000

12%

720,000

1,120,000

5

12,000,001 -24,000,000

12,000,000

15%

1,800,000

2,920,000

6

24,000,001 -40,000,000

16,000,000

20%

3,200,000

6,120,000

7

ແຕ່ 40,000,001 ຂື້ນໄປ

...............

24%

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນ ຫລື ເງິນປັນຜົນກຳໄລ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ກຳໄລຈາກການຂາຍຮຸ້ນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ເກັບໃນອັດຕາ 10%;

3. ລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ, ລາຍໄດ້ຈາກຄ່ານາຍໜ້າ ຫລື ຕົວແທນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລາຍໄດ້ຈາກການຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫລື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນ 10%;

4. ລາຍໄດ້ຈາກການເຂື່ອນໄຫວເຮັດກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ10%;

5. ລາຍໄດ້ຈາກລາງວັນ, ລາງວັນຫວຍເປັນເງິນ ຫລື ວັດຖຸມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 1,000,000 ກີບ 10%;

6. ລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົ່າ ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ຫລື ຊັບສິນອື່ນ 10%;

7. ລາຍໄດ້ຈາກຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ: ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ ຫລື ສິດອື່ນຂອງບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ 5%;

8. ລາຍໄດ້ຈາກການຊື້-ຂາຍ, ການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ຫລື ທີ່ດິນພ້ອມສິ່ງປຸກສ້າງນອກຈາກທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 45 ຂໍ້ 18 ຂອງກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນ 5%;

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.