ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ພາສີ-ອາກອນ

 

 

ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບ່າຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ສຳລັບແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ ລົງວັນທີ 01/01/2019

ດາວໂຫຼດ

  

 

ຂະແໜງພາສີມີພາລະບົົດບາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຕາມນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3578/ກງ, ລົງວັນທີ 19/12/2012 ມີດັ່ງນີ້:

1      ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2009 ແລະ ດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ປີ 2011 ເພື່ອກໍານົດຫລັກການ, ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານໃນການອະນຸມັດ ແຜນນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນ, ອາໄຫລ່, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ກິດຈະການລົງທຶນ, ສ້າງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

 

2      ຫລັກການຮັບຮອງແຜນການປະຈຳປີ

ຜູ້ລົງທຶນ ມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ, ຖ້າເປັນການຂໍລົງທຶນໃຫມ່ໃຫ້ກຳນົດແຜນນຳເຂົ້າເປັນອັນລວມ ໂດຍແຍກເປັນບັນຊີ ການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະ ລິດ, ແນວພັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ບັນຊີການນຳເຂົ້າ ວັດສະດຸກໍ່ ສ້າງເພື່ອນຳມາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ເພື່ອປະກອບເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີພຽງຄັ້ງດຽວໃນເວລາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ.

ການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບບໍລິມາດຂອງວຽກງານ ໂດຍອີງໃສ່ບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີນທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ.

ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຍື່ນແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄັດຕິດ, ຄື: ໃບສະເຫນີ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫລື ໃບທະບຽນອາກອນ ສຳລັບກິດຈະການທົ່ວໄປ ແລະ ໃບສຳປະທານສຳລັບກິດຈະການສຳປະທານ, ໃບຢັ້ງຢືນການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ( ຕາມທີ່ກຳນົດໃນມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 119/ນຍ ລົງວັນທີ່ 20 ເມສາ 2011), ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດຍື່ນຕໍ່ຂະແໜງການເງິນ ຫລື ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວຂອງຂະແໜງ ຜທ.

 

3      ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ວິສະຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ກ່ອນກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 02/ສພຊລົງວັນທີ 8/07/2009 ແລະ ດຳລັດ ເລກທີ 119/ນຍ ລົງວັນທີ 20 /04/2011, ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີຂາເຂົ້າ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຄຳແນະນຳສະບັບນີ້, ຖ້າບໍ່ມີຈຸດປະສົງ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ສຳຫລັບການນຳເຂົ້າຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08/07/2009, ແມ່ນສາມາດສືບຕໍ່ປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

 

4      ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ

ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນເອກະສານທາງການ ທີ່ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຊຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ແນວພັນ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນຳເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວິສາຫະກິດ ໃນຈຳນວນ ແລະ ບໍລິມາດ ຕ້ອງເຫມາະສົມກັບຂະໜາດການລົງທຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າຫມາຍໂຄງການເທົ່ານັ້ນ.

2. ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງເພື່ອນຳເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ກິດຈະການລົງທຶນຂອງຕົນ, ເຊິ່ງປະກອບຂໍ້ມູນຄື:

-    ເລກລະຫັດເຄົ້າ ຕາມສາລະບານສິນຄ້າ 4 ຕົວເລກ,

-    ລາຍການສິນຄ້າ,

-    ຈໍານວນສິນຄ້າ,

-    ນ້ໍາໜັກສິນຄ້າ,

-    ມູນຄ່າສິນຄ້າ.

3. ບັນດາລາຍການສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າ ຕ້ອງກຳນົດເປັນແຕ່ລະບັນຊີຄື:

-    ບັນຊີແຜນນໍາເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາການ,

-    ບັນຊີແຜນນໍາເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີຂາເຂົ້າ,

-    ບັນຊີແຜນນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ,

-    ບັນຊີແຜນນໍາເຂົ້າຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນ.

4. ການສະເຫນີແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີຂອງວິສາຫະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ຍື່ນທີ່ກົມພາສີ, ສຳລັບການລົງທຶນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າຫາກແຂວງໃດມີການສ້າງຕັ້ງ ຫປດ ຂອງຂະແໜງ ຜທ ແມ່ນໃຫ້ຍື່ນທີ່ ຫປດ, ຖ້າແຂວງໃດທີ່ບໍ່ທັນມີການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຍື່ນທີ່ພະແນກ ການເງິນປະຈຳແຂວງ ບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດຕັ້ງຢູ່.

5. ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍລຳພັງ.

-    ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ພາຍໃນກຳນົດ 1 ປີ ຫຼື ຕາມກຳນົດໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ. ພາຍຫລັງ ຫມົດອາຍຸການນຳໃຊ້, ບັນດາລາຍການສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ກຳນົດໃນແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນນຳເຂົ້າ ຕ້ອງຖືກລົບລ້າງໃນທັນທີ.

6. ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດມີການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຂະໜາດທຶນຂອງກິດຈະການ ສາມາດສະເຫນີຂໍດັດແກ້ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເຫມາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ.

7. ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍນຳເຂົ້າຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຫລຸດຜ່ອນຄ່າພາສີ-ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ, ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວິສາຫະກິດຢ່າງຕ່ຳສຸດ 5 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າມາທົດແທນ, ແຕ່ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າມາ ທົດແທນໄດ້ ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ອັນເກົ່າ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີອາກອນ ຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີໃນທັນທີ, ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາທົດແທນຕາມລະບຽບການ.

 

5      ຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ

ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນ ຄື: ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

 • ການລົງທຶນ ຂັ້ນສູນກາງ:ກົມພາສີ ເປັບຜູ້ສັງລວມແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະ ເຫນີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ. ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດເປັນແຕ່ລະບັນຊີນຳເຂົ້າຄື:

-        ບັນຊີແຜນນຳເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ;

-      ບັນຊີແຜນນຳເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີ-ເສຍອາກອນ;

-      ບັນຊີແຜນນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ;

-      ບັນຊີແຜນນຳເຂົ້າແບບຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນ;

ຈາກນັ້ນ, ກົມພາສີ ຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ພ້ອມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊາບ, ພ້ອມທັງອອກຫນັງສືແນະນຳ ດ່ານພາສີ ບ່ອນນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກຕາມລະບຽບການ.

ໃນກໍລະນີບາງໂຄງການ ທີ່ຂະແໜງການລັດກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນ ຄວ້າກ່ຽວກັບແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳ ໂດຍປະກອບມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງກົມພາສີເຂົ້າຮ່ວມພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ກົມພາສີ ສາມາດຮັບຮອງຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳສະເຫນີທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ.

ສຳລັບການນຳເຂົ້ານອກແຜນປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນປະເພດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຫລື ອາໄຫລ່ສຸກເສີນ ເພື່ອທົດແທນອັນເກົ່າທີ່ເປ່ເພ ຊຶ່ງມູນຄ່າລວມທັງຫມົດບໍ່ເກີນ 30,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ເກີນ 2 ເທື່ອຕໍ່ປີ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກຂະແຫນງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມອບໃຫ້ກົມພາສີ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າອະນຸມັດຕາມລະບຽບການ; ໃນກໍລະນີມູນຄ່າລວມເກີນ 30,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວຈຶ່ງພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ.

 

ໝາຍເຫດ: ການຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົ້າຂັ້ນສູນກາງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງແຜນປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ, ເຫລັກ ແລະ ຊີມັງ ໂຄງການລົງທຶນຂະ ຫນາດໃຫຍ່, ໂຄງການສຳປະທານ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຄົ້ນຄວ້າແຜນນຳເຂົ້າຢູ່ກົມພາ ສີ (ກະຊວງ ການເງິນ ຈຸດດຽວ) ແຕ່ການລົງທຶນຢູ່ໃນຂະແຫນງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ຈັດກອງປະ ຊຸມຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງແຜນ.

 

 • ການລົງທຶນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ: ພະແນກການເງິນ ປະຈຳແຂວງ ຫລື ຫປດ ຂອງຂະແໜງ ຜທ ເປັນຜູ້ສັງລວມແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ແລະ ສະເຫນີຕໍ່ປະທານຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ) ຂອງແຂວງ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນປະຈຳປີ ແລ້ວຈິ່ງແຈກຍາຍແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີໃຫ້ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດ່ານພາສີນຳເຂົ້າ.

ສຳລັບການນຳເຂົ້ານອກແຜນປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນປະເພດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຫລື ອາໄຫລ່ສຸກເສີນ ເພື່ອທົດແທນອັນເກົ່າທີ່ເປ່ເພ ຊຶ່ງມູນຄ່າລວມທັງຫມົດບໍ່ເກີນ 30,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ເກີນ 2 ເທື່ອຕໍ່ປີ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກຂະແຫນງ ການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກ ການເງິນ ປະຈຳແຂວງ ຫລື ຫປດ ຂອງຂະແຫນງ ຜທ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຂະ ແຫນງກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳສະເໜີປະທານ ຄລທ ແຂວງ ຕົກລົງອະນຸມັດຕາມລະບຽບການ.

 

ຫມາຍເຫດ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ພະແນກການເງິນ ໄດ້ເປັນຜູ້ຄົ້ນ ຄວ້າຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ເພື່ອນຳສະເໜີປະທານ ຄລທ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນມີຢູ່ພຽງແຕ່ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຈຳປະສັກ, ສ່ວນບັນດາແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນ ພະແນກ ຜທ ແຂວງ ເປັນຜູ້ນຳສະເໜີປະທານ ຄລທ ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ.

 

6      ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ນອກຈາກນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

 1. ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນ ໃຫ້ນຳສະເໜີຫາກະຊວງ ຜທ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20/03/2009.
 2. ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ ເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/11/2009.
 3. ການສ້າງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີຂອງຜູ້ພັດທະນາ ຫລື ຜູ້ລົງທຶນ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ.

 

 • ເອກະສານປະກອບໃນການຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ
 1. ໃບສະເຫນີຂອງວິສາຫະກິດ;
 2. ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ໃບທະບຽນສຳປະທານ;
 3. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 4. ໃບທະບຽນອາກອນ (ຖ້າມີ);
 5. ເອກະສານອື່ນໆຂອງຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ);
 6. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຫຼື ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ;
 7. ສັນຍາໂຄງການ;
 8. ແຜນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ
 9. ສຳລັບໂຮງງານ ຕ້ອງສ້າງແຜນຜະລິດປະຈຳປີ ມີການຢັ້ງຢືນຈາກຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ;

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.