ກິດຈະການ ບໍ່ແຮ່

ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກິດຈະການແຮ່ທາດ.

. ຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນ - ສໍາຫລວດ.

- ຜູ້ລົງທຶນ (ນິຕິບຸກຄົນ) ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສະເພາະແຮ່ທາດໃດຫນຶ່ງ ຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ໂດຍການຢືນຄຳຮ້ອງເຖິງກົມທໍລະນີສາດ, ກຊສ ຫລື ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ);

- ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຈະດຳເນີນຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ຢູ່ພາກສະໜາມເພື່ອສຶກສາບ່ອນປະກົດແຮ່ທາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງເທິງຫນ້າດິນມາວິໄຈ (ຊຶ່ງຈະມີການເຮັດບົດບັນທຶກການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານຜົນ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ);

- ພາຍຫລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ (ສຳປະທານເພື່ອການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ) ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແຫນງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອພິຈາລະນາ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

 

ເຊິ່ງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຢື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແໜງ ຜທ ຂັ້ນສູນການ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ

ຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

ຂັ້ນແຂວງ/ນວ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

1

ກິດຈະການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ທາດທຸກປະເພດ (ຍົກເວັ້ນ ແຮ່ທີກົດໝາຍເກືອດຫ້າມ)

ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບຫັດຖະກຳ (ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແບບປະຖົມພື້ນຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກົນຈັກຂຸດຄົ້ນ) ແຮ່ທາດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນແບບຫັັດຖະກຳຄື: ແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ, ແຮ່ກົ່ວຕົກຂ້ອນ ແລະຫ່າງແຮ່

2

ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບອຸດສາຫະກຳ (ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ກົນຈັກໃນການຂຸດຄົ້ນ)

ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຫີນ, ຊາຍ ສຳລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ

3

ກິດຈະການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

 

4

ກິດຈະການສຳຫລວດ-ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສ

 

 

 

 • ເອກະສານປະກອບໃນການຢືນຄຳຮ້ອງ
 1. ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມບໍ່ແຮ່;
 2. ບົດສະເຫນີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ ຫຼື ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ (ຫຼື ຜູ້ຖືກມອບສິດ);
 3. ປະຫວັດ-ປະສົບການຂອງບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບທະບຽນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;
 4. ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີມີສອງບໍລິສັດຂື້ນໄປ);
 5. ໃບມອບສິດ ໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຫຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດ,ໃນກໍລະນີ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ;
 6. ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ (ຂອບເຂດຈຸດພິກັດຂອງເນື້ອທີ່ສຳປະທານ);
 7. ເອກະສານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
 8. ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ;
 9. ຈົດຫມາຍ ສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນະຄານ (ຖ້າມີ);
 10. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ);

ຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນ ຈຳນວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເກັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບທະບຽນສຳປະທານແຮ່ທາດສຳຫລັບກິດຈະການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ

 

 

ຫມາຍເຫດ:  ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສຳປະທານ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດ ແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດ ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ).

 • ບໍລິສັດ ໃດທີ່ໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດ ຈາກລັດຖະບານແລ້ວຕ້ອງສ້າງແຜນການສຳລັບການດຳເນີນວຽກງານ ໂດຍເລີ້ມຈາກການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປຂອງເຂດສັນຍາສຳປະ ທານຕາມດ້ວຍການສຳຫລວດໃນເຂດເນື້ອທີຄັດຈ້ອນ. ແຜນການ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫວດ ແຕ່ລະໄລຍະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາກ່ອນຈຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຜນການດຳເນີນງານຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ບາດກ້າວ ຄື:

1. ໄລຍະການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປ:

- ສຶກສາເອກະສານຂໍ້ມູນ;

- ດຳເນີນວຽກງານຢູ່ພາກສະຫນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບທໍລະນີສາດ ແລະ ປະກົດການທີ່ມີແຮ່ທາດ;

- ສັງລວມຕີລາຄາຄຸນລັກສະນະ ຂອງແຮ່ທາດ;

- ກຳນົດເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອກ້າວສູ່ການສຳຫຼວດ.

2. ໄລຍະການສຳຫລວດ:

- ແມ່ນການສຶກສາໂຄງສ້າງທາງດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໃຫ້ສຳຫລວດ;

- ປະກອບດ້ວຍວຽກງານທໍລະນີສາດ, ທໍລະນີຟີຊິກ, ເຈາະສຳຫລວດ, ເຈາະອຸມົງ, ຂຸດຂຸມຄອງ, ຂຸດສ້າງ, ເກັບຕົວຢ່າງ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ;

- ໃຫ້ຮູ້ປະລິມານສະສົມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງແຮ່ທາດ;

- ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກ ນິກຂອງການຂຸດຄົ້ນ;

3. ໄລຍະການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ:

- ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມີອາຍຸໜຶ່ງປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ໜຶ່ງເທື່ອບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີ ຕາມການພິຈາລະນາ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ;

-           ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກລົງເລິກກ່ຽວກັບຜົນການຄິດໄລ່ປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດທີ່ຈະນຳມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດວິພາກໃຫ້ມີ ຄວາມຊັດເຈນ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບມາດຖານການຈັດແບ່ງຂັ້ນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດທີ່ສາກົນ ພວມນຳໃຊ້ຢູ່;

- ນອກນັ້ນຍັງແມ່ນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ;

- ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງການປະເມີນປະສິດທິຜົນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ.

 

ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາຂອງການດຳເນີນງານທັງ 3 ໄລຍະແມ່ນຂື້ນກັບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາ;

 • ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນສັນຍາ ໃນການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດແຮ່ທາດ

ເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານ

ເງິນຄ້ຳປະກັນ

1-300 ກມ2

50.000 ໂດລາສະຫະລັດ

301-500 ກມ2

100.000 ໂດລາສະຫະລັດ

ສຳລັບການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນຂອງແຮ່ທາດອະໂລຫະ, ແຮ່ທາດພະລັງງານເຊື້ອໄຟ, ແລະແຮ່ທາດແຫລວ ຈະມີລະບຽບການສະເພາະໃນການກຳນົດເນື້ອທີ່ ແລະ ຈຳນວນເງິນຄ້ຳປະກັນ.

 


 

.     ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ

ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານໄປແລ້ວ ແລະ ຫາກບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກລະອຽດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫາກຊີ້ບອກວ່າເປັນເສດຖະກິດ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສະເໜີຂໍກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ໂດຍສອດຄອງກັບລະລຽບກົດໝາຍ.

 

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບທະຽນສຳປະທານ ໃນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

 

ຫມາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສຳປະທານ (ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ) ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

 

 • ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນສຳລັບກິດຈະການແຮ່ທາດ: ປະຕິບັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2009. ຊຶ່ງຂື້ນກັບຊະນິດ/ປະເພດ ແຮ່ທາດເປັນຫລັກ ເຊັ່ນ: ອັດຕາຄ່າເຊົ່າ/ສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ໃນປະເພດແຮ່ກົ່ວ ແມ່ນປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
 1. ໄລຍະການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປ 1 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 100 $/km2/ປີ.
 2. ໄລຍະການສຳຫລວດ 2 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 200 $/km2/ປີ.
 3. ໄລຍະການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 3 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 300 $/km2/ປີ.
 4. ໄລຍະການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ 100 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລື 10,000 $/km2/ປີ.

 

ອັດຕາຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ໃນກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ

(ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18/11/2009)

 

 

ລ/ດ

 

 

ປະເພດແຮ່

ອັດຕາຄ່າສຳປະທານ

(US $ / ha /ປີ)

 

 

ໝາຍເຫດ

 ຊອກຄົ້ນ

 ສຳຫຼວດ

  ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ

ຂຸດຄົ້ນ

1

ກຸ່ມແກ້ວປະເສີດ ແລະ ເຄື່ອງແກ້ວປະເສີດ: Precious and Semi-Precious Stones

 

 

 

 

 

 • ເພັດ, ຣູບີ, ຊັບຟາຍ, ມໍລະກັດ, ຢົກ (Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald, jade)

2

2

3

700

 

 • ສະປີແນນ, ກາກເນັດ, ໂຕປາສ (Spinal, Garnit, Topaze….)

1

1

2

500

 

 • ໂອປານ, ອາກັດ, ອາເມຕິດສ (Opal, Agate, Amethyst)

1

1

2

300

 

2

ກຸ່ມໂລຫະປະເສີດ: Precious metals

 • ຄຳ, ປລາຕິນ (Gold, Platinium)
 • ເງິນ (Silver)

 

1

 

2

 

3

 

100

 

3

ກຸ່ມໂລຫະພື້ນຖານ: Base Metals

 • ທອງ (Copper)
 • ຊືນ, ສັງກະສີ (Lead, Zinc)

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

60

80

 

4

ກຸ່ມກົ່ວ ແລະ ໂວນຟາມ

 • ແຮ່ກົ່ວ ແລະ ໂວນຟາມ (Tin and Tungsten)

 

1

 

2

 

3

 

100

 

5

ກຸ່ມໂລຫະຫາຍາກ: Minor metal

 • ອັງຕີມອນ, ໂມລິບເດັນ, ບີສມຸດ, ບາຫລອດ, ອາລູມີນຽ (Antimony, Molybdenum, Blsmuth, Mercury, Aluminum)

 

1

 

2

 

3

 

60

 

6

ກຸ່ມໂລຫະທີ່ພົວພັນກັບເຫລັກ: (Ferrous metals)

 • ໂກຼມ, ນີແກນ (Chromlumf Nickel)
 • ເຫລັກ, ມັງກາແນສ, ພາຍຣາຍ (Iron, manganese, Pyrite)

 

 1

1

 

 2

 2

 

 3

 3

 

 80

70

 

7

ກຸ່ມແຮ່ທາດອຸດສາຫະກຳ (Industrial minerals)

 • ອາລູນິດ, ອາສເບັດໂຕສ, ບາຣິດ, ຫີນລາຕາລິດ, ດິນກາວແລງ,ຫີນປູນ, ຫີນອ່ອນ (Alunite, Asbestos, Barite, Latalite, Kaolin, Limestone, marble)

 

 1

 

 2

 

 3

 

 50

 

8

ຫີນກໍ່ສ້າງ: (Construction materials)ຫີນຊາຍ, ອັນເດໄຊ,ແກຣນໂນດີໂອໄຊ, ບາຊອນ, ກາໄນສ,

 1

 2

 3

 50

 

9

ກຸ່ມແຮ່ທາດເກີດດ້ວຍການລະເຫີຍ:

 •  ຫີນກາວ (Gypsum)
 • ໂປຕັສ (Potash)
 • ເກືອກິນ (Halite)

 

1

0,5

0,5

 

2

1

1

 

5

3

3

 

30

20

20

 

10

ກຸ່ມແຮ່ທາດພະລັງງານເຊືອໄຟ: (Energy minerals)

 • ຖ່ານຕົມ (Peat)
 • ຖ່ານຫີນ (Coal)

-   ອານຕຣາໄຊ (Anthracite)

-   ລິກໄນ (Lignite)

 

 

0,5

 1

1

 

 

1

 2

2

 

 

2

 3

3

 

 

 

30

 70

70

 

 

11

ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ນ້ຳແຮ່ທາດ, ນ້ຳຮ້ອນທຳມະຊາດ (Ground water, mineral water, natural thermal water)

0,5

 1

 3

 20

 

12

ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດ Oil and Gas

ອີງຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບບໍລິສັດ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫມາຍເຫດ:

 • ໃນກໍລະນີຫາກມີແຮ່ຫລາຍຊະນິດໃນເຂດສຳປະທານແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເອົາຕາມແຮ່ເຫລັກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັນຕອນຊອກຄົ້ນເພີ້ມຂືນຈາກ 0,5-0,6 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນແຕ່ 0,5-2 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 3,3 ເທືອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັ້ນຕອນສຳຫລວດເພີ້ມຂື້ນແຕ່ 0,5-0,7 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ
   1-2 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່ກັບສະເລ່ຍ 2,8 ເທື່ອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັນຕອນວິພາກເສດຖະກິດເພີ້ມຂື້ນ 0,8 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ 2-5 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 6,2 ເທື່ອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັ້ນຕອນຂຸດຄົ້ນເພີ້ມຂື້ນຈາກ 3-12 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ 20-700 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 8,2 ເທື່ອ.