ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກິດຈະການ ບໍ່ແຮ່

 

.     ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ

ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານໄປແລ້ວ ແລະ ຫາກບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກລະອຽດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫາກຊີ້ບອກວ່າເປັນເສດຖະກິດ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສະເໜີຂໍກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ໂດຍສອດຄອງກັບລະລຽບກົດໝາຍ.

 

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບທະຽນສຳປະທານ ໃນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

 

ຫມາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສຳປະທານ (ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ) ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

 

 • ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນສຳລັບກິດຈະການແຮ່ທາດ: ປະຕິບັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2009. ຊຶ່ງຂື້ນກັບຊະນິດ/ປະເພດ ແຮ່ທາດເປັນຫລັກ ເຊັ່ນ: ອັດຕາຄ່າເຊົ່າ/ສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ໃນປະເພດແຮ່ກົ່ວ ແມ່ນປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
 1. ໄລຍະການຊອກຄົ້ນທົ່ວໄປ 1 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 100 $/km2/ປີ.
 2. ໄລຍະການສຳຫລວດ 2 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 200 $/km2/ປີ.
 3. ໄລຍະການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 3 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫຼື 300 $/km2/ປີ.
 4. ໄລຍະການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ 100 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລື 10,000 $/km2/ປີ.

 

ອັດຕາຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ໃນກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ

(ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18/11/2009)

 

 

ລ/ດ

 

 

ປະເພດແຮ່

ອັດຕາຄ່າສຳປະທານ

(US $ / ha /ປີ)

 

 

ໝາຍເຫດ

 ຊອກຄົ້ນ

 ສຳຫຼວດ

  ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ

ຂຸດຄົ້ນ

1

ກຸ່ມແກ້ວປະເສີດ ແລະ ເຄື່ອງແກ້ວປະເສີດ: Precious and Semi-Precious Stones

 

 

 

 

 

 • ເພັດ, ຣູບີ, ຊັບຟາຍ, ມໍລະກັດ, ຢົກ (Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald, jade)

2

2

3

700

 

 • ສະປີແນນ, ກາກເນັດ, ໂຕປາສ (Spinal, Garnit, Topaze….)

1

1

2

500

 

 • ໂອປານ, ອາກັດ, ອາເມຕິດສ (Opal, Agate, Amethyst)

1

1

2

300

 

2

ກຸ່ມໂລຫະປະເສີດ: Precious metals

 • ຄຳ, ປລາຕິນ (Gold, Platinium)
 • ເງິນ (Silver)

 

1

 

2

 

3

 

100

 

3

ກຸ່ມໂລຫະພື້ນຖານ: Base Metals

 • ທອງ (Copper)
 • ຊືນ, ສັງກະສີ (Lead, Zinc)

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

60

80

 

4

ກຸ່ມກົ່ວ ແລະ ໂວນຟາມ

 • ແຮ່ກົ່ວ ແລະ ໂວນຟາມ (Tin and Tungsten)

 

1

 

2

 

3

 

100

 

5

ກຸ່ມໂລຫະຫາຍາກ: Minor metal

 • ອັງຕີມອນ, ໂມລິບເດັນ, ບີສມຸດ, ບາຫລອດ, ອາລູມີນຽ (Antimony, Molybdenum, Blsmuth, Mercury, Aluminum)

 

1

 

2

 

3

 

60

 

6

ກຸ່ມໂລຫະທີ່ພົວພັນກັບເຫລັກ: (Ferrous metals)

 • ໂກຼມ, ນີແກນ (Chromlumf Nickel)
 • ເຫລັກ, ມັງກາແນສ, ພາຍຣາຍ (Iron, manganese, Pyrite)

 

 1

1

 

 2

 2

 

 3

 3

 

 80

70

 

7

ກຸ່ມແຮ່ທາດອຸດສາຫະກຳ (Industrial minerals)

 • ອາລູນິດ, ອາສເບັດໂຕສ, ບາຣິດ, ຫີນລາຕາລິດ, ດິນກາວແລງ,ຫີນປູນ, ຫີນອ່ອນ (Alunite, Asbestos, Barite, Latalite, Kaolin, Limestone, marble)

 

 1

 

 2

 

 3

 

 50

 

8

ຫີນກໍ່ສ້າງ: (Construction materials)ຫີນຊາຍ, ອັນເດໄຊ,ແກຣນໂນດີໂອໄຊ, ບາຊອນ, ກາໄນສ,

 1

 2

 3

 50

 

9

ກຸ່ມແຮ່ທາດເກີດດ້ວຍການລະເຫີຍ:

 •  ຫີນກາວ (Gypsum)
 • ໂປຕັສ (Potash)
 • ເກືອກິນ (Halite)

 

1

0,5

0,5

 

2

1

1

 

5

3

3

 

30

20

20

 

10

ກຸ່ມແຮ່ທາດພະລັງງານເຊືອໄຟ: (Energy minerals)

 • ຖ່ານຕົມ (Peat)
 • ຖ່ານຫີນ (Coal)

-   ອານຕຣາໄຊ (Anthracite)

-   ລິກໄນ (Lignite)

 

 

0,5

 1

1

 

 

1

 2

2

 

 

2

 3

3

 

 

 

30

 70

70

 

 

11

ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ນ້ຳແຮ່ທາດ, ນ້ຳຮ້ອນທຳມະຊາດ (Ground water, mineral water, natural thermal water)

0,5

 1

 3

 20

 

12

ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດ Oil and Gas

ອີງຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບບໍລິສັດ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫມາຍເຫດ:

 • ໃນກໍລະນີຫາກມີແຮ່ຫລາຍຊະນິດໃນເຂດສຳປະທານແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເອົາຕາມແຮ່ເຫລັກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັນຕອນຊອກຄົ້ນເພີ້ມຂືນຈາກ 0,5-0,6 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນແຕ່ 0,5-2 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 3,3 ເທືອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັ້ນຕອນສຳຫລວດເພີ້ມຂື້ນແຕ່ 0,5-0,7 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ
   1-2 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່ກັບສະເລ່ຍ 2,8 ເທື່ອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັນຕອນວິພາກເສດຖະກິດເພີ້ມຂື້ນ 0,8 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ 2-5 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 6,2 ເທື່ອ.
 • ອັດຕາຄ່າສຳປະທານຂັ້ນຕອນຂຸດຄົ້ນເພີ້ມຂື້ນຈາກ 3-12 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ມາເປັນ 20-700 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປີ ຫລືເທົ່າກັບສະເລ່ຍ 8,2 ເທື່ອ.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.