ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ໃບອະນຸຍາດ, ຄ່າທຳນຽມ & ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄ່າບໍລິການ:

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ+ແບບຟອມກົດລະບຽບ 1 ຊຸດ 50,000 ກີບ;
ໃບທະບຽນສຳປະທານ 70,000 ກີບ;
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ 70,000 ກີບ;
ຮັບຮອງກົດລະບຽບ  30,000 ກີບ;
ດັດແກ່ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ     30,000 ກີບ;
ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂໍເພີ້ມກິດຈະ ການ,ດັດແກ້ຂາຮຸ້ນ ແລະ ອື່ນໆ 30,000 ກີບ;
ອອກສັນຍາໃຫມ່   500,000 ກີບ;
ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ  

 

ຄ່າທຳນຽມອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເກັບຕາມຂະຫນາດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະດຳລັດ 003/ປຕທ, ລົງວັນທີ 26/12/2012.

 

ຄ່າທຳຽມການຂໍຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

  • ຄ່າທຳນຽມຕ້ອງຈ່າຍ.

-       ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ 20,000 ກີບ, ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ.

ລ/ດ

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ

ກີບ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ຕ່ຳສຸດ 1,000,000 ກີບລົງມາ

ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ

ແຕ່ 10,000,001 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ

ແຕ່ 20,000,001 ກີບ ຫາ 50,000,000 ກີບ

ແຕ່ 50,000,001 ກີບ ຫາ 100,000,000 ກີບ

ແຕ່ 100,000,001 ກີບ ຫາ 400,000,000 ກີບ

ແຕ່ 400,000,001 ກີບ ຫາ 1,000,000,000 ກີບ

ແຕ່ 1,000,000,001 ກີບ ຫາ 10,000,000,000 ກີບ

ແຕ່ 10,000,000,001 ກີບ ຫາ 20,000,000,000 ກີບ

ສູງກວ່າ 20,000,000,001 ຂື້ນໄປ

ບໍ່ມີ

20,000

50,000

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -      ໃບຄຳຮ້ອງຂໍແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ໃບສະເໜີຂໍຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ກົດລະບຽບ: 30,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ຄ່າພິມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດບວກຄ່າໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 70,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ຄ່າອັດສຳເນົາຂໍ້ມູນແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 2,000 ກີບ.

-       ຄ່າໂກໂລໂນ + ຄ່າແຟັກຈອງຊື່ + ໃບອະນຸມັດ + ກາຈ້ຳເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ: 45,000 ກີບ.

 

  • ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ.

-       ຄ່າແບບພິມ 125,000 ກີບ.

  • ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນ.

-       ຄ່າແບບພິມ 125,000 ກີບ.

 

ໝາຍເຫດ: ຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວ ອາດມີການປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຂື້ນກັບການປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.