ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກິດຈະການ ໄຟຟ້າ

ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກິດຈະການໄຟຟ້າ  

. ການຂໍອະນຸຍາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຫລື ການຂໍເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU.

ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກຂະແຫນງການ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ.

ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຢື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແຫນງ ຜທ ຂັ້ນສູນການ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ

ຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 MW(1) ຂື້ນໄປ

ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ເປັນຜູ້ພິ ຈາລະນາກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 MW(1) ລົງມາ

1

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

2

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍລົມ

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍລົມ

3

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍແສງຕາເວັນ

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍແສງຕາເວັນ

4

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ

(1) ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັງປຸງ) ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ໃນມາດຕາ 34 ການອະນຸມັດ ຂະໜາດໂຄງການໄຟຟ້າ. 

  • ເອກະສານປະກອບໃນການຢືນຄຳຮ້ອງ

1.    ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມໄຟຟ້າ.

2.    ບົດສະເຫນີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ ຫຼື ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ ບໍລິສັດ (ຫຼື ຜູ້ຖືກມອບສິດ).

3.    ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການຂອງບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບທະບຽນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

4.    ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີ ມີສອງບໍລິສັດຂື້ນໄປ).                   

5.    ໃບມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຫຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດ, ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແຫນງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ.

6.    ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ.

7.     ເອກະສານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ.

8.    ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ.  

9.    ຈົດຫມາຍ ສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນະຄານ (ຖ້າມີ).

10.   ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

 

ຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນ ຈຳນວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເກັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.

  • ໄລຍະເວລາຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງການດຳເນີນງານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີອາຍຸ 18 ເດືອນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຜູ້ພັດທະນາຈະຕ້ອງປະຕິບັດຄື:
  1. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ Feasibility Study “FS”)
  2. ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ Environmentand Social Impact Assessment “ESIA” ຫລື ບົດ ລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ Initial Environment  Examination (IEE).

 

  • ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນ MOU

 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

ເງິນຄ້ຳປະກັນ

5 MW ລົງມາ

10.000 ໂດລາສະຫະລັດ

ສູງກວ່າ 5 MW - 100 MW

30.000 ໂດລາສະຫະລັດ

100 MW ຂື້ນໄປ

50.000 ໂດລາສະຫະລັດ

 

.   ຂັ້ນຕອນພັດທະນາໂຄງການ (PDA)

ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ສຳເລັດພັນທະຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ MOU (ໃນນັ້ນ ບົດ FS ເບື້ອງຕົ້ນ, ບົດ ESIA/IEE ໄດ້ຮັບ ການຮັບຮອງເອົາໂດຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລ້ວ, ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສະເໜີ ຂໍເຂົ້າສູ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະອຽດ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ຂັ້ນຕອນພັດທະນາໂຄງການ ບົນພື້ນຖານການເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການກັບລັດຖະບານ, ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ ຜູ້ລົງທຶນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ ປະສານງານ ກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ຊຶ່ງຈະມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງ ພບ. ການເຈລະຈາສັນຍາແມ່ນສົມທົບໂດຍກົງກັບກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງ ພບ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ພບ ຈະສົ່ງຜົນການເຈລະຈາ ສັນຍາ ມາໃຫ້ກະຊວງ ຜທ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ອອກແຈ້ງການ ແລະ ໃບມອບສິດເຊັນ ໃຫ້ກະຊວງ ຜທ ເປັນຄູ່ເຊັນສັນຍາ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

 

(ໝາຍເຫດ: ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ອາດມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບລະບຽບການ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ).

 

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA)

 

(ພາຍຫລັງເຊັນ MOU / PDA ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າມາດຕາ 27 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 119/ນຍ, ລວ 20/04/2011).

 

. ຂັ້ນຕອນການສຳປະທານໂຄງການ(CA)

ຂັ້ນຕອນນີ້ ກໍຄ້າຍຄືກັບຂັ້ນຕອນຂໍພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແຕ່ກ່ອນຈະເຊັນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການ (CA) ຜູ້ລົງທຶນ ແມ່ນຈະຕ້ອງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການ (Project Company) ເພື່ອເຊັນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການ (CA) ກັບລັດຖະບານ ຊຶ່ງປະກອບເອກະສານຕໍ່
ໄປນີ້:

1. ສັນຍາຂາຮຸ້ນພາຍໃນຜູ້ລົງທຶນດ້ວຍກັນ ລວມທັງວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານຕາມການຕົກລົງມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການ/ບໍລິສັດ.

2. ປະກອບຄຳຮ້ອງຕາມແບບຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ທົ່ວໄປ ໂດຍມີເອກະສານປະກອບຄືກັບເອກະສານປະກອບ ໃນການຢືນຄຳຮ້ອງ ຂໍລົງທຶນໃນຂະແຫນງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍແນບສັນຍາຂາຮຸ້ນກັບຄຳຮ້ອງ.

        

  • ຂະບວນການພິຈາລະນາການອະນຸຍາດການສຳປະທານໂຄງການໄຟຟ້າ (CA)

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການ, ກະຊວງ ຜທ ຈະຂໍຄຳເຫັນນຳກະຊວງ ພບ ແລະ ລາຍງານຂໍອະນຸມັດຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄລທ, ແລ້ວອອກໃບທະບຽນສຳປະທານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນລະອຽດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການແລ້ວ, ຂະແໜງ ຜທ ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ (ກິດຈະການໄຟຟ້າ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອສາມາດເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.