ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກິດຈະການ ກະສິກຳ

ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ/ຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ໃນກິດຈະການກະສິກຳ.

.   ການຂໍອະນຸຍາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU).

ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບກິດຈະການກະສິກຳ ແລະ ຕ້ອງມີການສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານ ຕ້ອງຂໍ ອະນຸຍາດລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງຈາກຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລື ຂະແໜງ ຜທ ແລ້ວສົມທົບກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ພາຍຫລັງໄດ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ, ນັກລົງທຶນສາມາດ ຢື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນກັບຂະແໜງ ຜທ ຂັ້ນສູນກາງ ຫລື ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານ ໃນການດຳເນີນການສຳຫລວດເນື້ອທີ່ດິນລະອຽດ, ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນ.

 

ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຢື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແໜງ ຜທ ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

ລ/ດ

ຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ

1

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກພືດລົ້ມລຸກ ແລະ ພືດສະບ່ຽງອາຫານ

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກພືດລົ້ມລຸກ ແລະ ພືດສະບ່ຽງອາຫານ

2

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ອື່ນໆ

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ອື່ນໆ

3

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກໄມ້ຫມາກ ແລະ ພືດຢືນຕົ້ນ, ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ (ໄມ້ກະຖິນນະໂລງ, ໄມ້ວິກ)

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກໄມ້ຫມາກ ແລະ ພືດຢືນຕົ້ນ, ໄມ້ອຸດສາຫະ ກຳ (ໄມ້ກະຖິນນະໂລງ, ໄມ້ວິກ)

4

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກພືດເສດຖະກິດ (ອ້ອຍ, ສາລີ....)

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກພືດພິເສດ (ຕົ້ນດອກຕາເວັ້ນ, ພືດສະມຸນໄພ)

  

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພືດເປັນຢາ

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພືດເປັນຢາ

6

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນລ້ຽງສັດປີກ, ສັດນ້ອຍເຊັ່ນ: ແບ້, ແກະ ແລະ ອື່ນໆ

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນລ້ຽງສັດປີກ, ສັດນ້ອຍເຊັ່ນ: ແບ້, ແກະ ແລະ ອື່ນໆ

7

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນ ລ້ຽງສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ

ກິດຈະການສຳປະທານທີ່ດິນ ລ້ຽງສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ

ອີງຕາມດຳລັດ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25/05/2009 ວ່າດ້ວຍການເອົາດິນລັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານ ມາດຕາ 28 ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ເພື່ອກິດຈະການກະສິກຳ ແລະ ປູກໄມ້ ແລະ ມາດຕາທີ 29  ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນປອກໂຫລ້ນ ເພື່ອກິດຈະການກະສິກຳ ແລະ ປູກໄມ້ ມີດັ່ງນີ້:

 • ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

- ປ່າຊຸດໂຊມບໍ່ເກີນ 150 ເຮັກຕາຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ກຳນົດເວລາການສຳປະທານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ປີ  ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ.

- ທີ່ດິນປອກໂຫລ້ນບໍ່ເກີນ 500 ເຮັກຕາຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ກຳນົດເວລາການສຳປະທານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 40 ປີ  ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ.

 • ຂັ້ນສູງກາງ:

- ປ່າຊຸດໂຊມເນື້ອທີ່ແຕ່ 150 - 15.000 ເຮັກຕາຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ກຳນົດເວລາການສຳປະທານເກີນກວ່າ 30 ປີ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 40 ປີ  ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ.

- ທີ່ດິນປອກໂຫລ້ນ ເນື້ອທີ່ແຕ່ 500 – 30.000 ເຮັກຕາຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ກຳນົດເວລາການສຳປະທານເກີນກວ່າ 40 ປີ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 60 ປີ  ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ.

 

 • ເອກະສານປະກອບໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງ
 1. ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມໂຄງການສຳປະທານທົ່ວໄປ (ຂະແໜງກະສິກຳ).
 2. ບົດສະເຫນີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ ຫລື ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ (ຫຼືຜູ້ຖືກມອບສິດ).
 3. ປະຫວັດ-ປະສົບການຂອງບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບທະບຽນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.
 4. ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີມີສອງບໍລິສັດ ຂື້ນໄປ).
 5. ໃບມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຮຸ້ນ ຫລື ບໍລິສັດ, ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແໜງ ສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ.
 6. ແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ;
 7. ຈົດຫມາຍສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານ (ຖ້າມີ).
 8. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).  

ຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນ ຈຳນວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເກັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.

 

ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດນາໂຄງການກະສິກຳ ຫລື ຂໍເຊັນ MOU

 

         (ການເຊັນ MOU ຈະບໍ່ມີໃບທະບຽນສຳປະທານ)

 - ຂອບເຂດໜ້າວຽກທີ່ຜູ້ລົງທຶນຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃນສັນຍາ MOU ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີ:

 1. ສຶກສາຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມເໝາະສົມທາງທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ດິນ, ອາກາດ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ, ປະລິມານນ້ຳຝົນ, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ, ສໍາຫລວດສະພາບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ;
 2. ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ (Feasibility Study “FS”) ແລ້ວຂໍການຮັບຮອງຈາກກົມແຜນການ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກົມແຜນການເປັນຜູ້ປະສານງານກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງຂອງຕົນ ເຊັນ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມປູກຝັງ, ກົມທີ່ດິນ ແລະ ກົມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໃນການຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ). ສຳຫລັບ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຂວງ ຫລື ນະຄອນຫລວງ;
 3. ສ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ (Environment and Social Impact Assessment “ESIA”) ຫລືບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (Initial Environment Examination “IEE”) ລວມທັງມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລ້ວຂໍການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 4. ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment Management and Monitoring Plan “EMMP”) ຫລື ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສັງຄົມ (Social Management and Monitoring Plan “SMMP”) ໃນການສ້າງແຜນການດໍາເນີນງານ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່, ການພັດທະນາບ້ານ, ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫລອດເຖີງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ;

 

 • ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນ MOU :

ພາຍຫຼັງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU, ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງວາງເງິນຄ້ຳປະກັນກັບຂະແຫນງ ຜທ ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ, ຈາກນັ້ນ ຂະແຫນງດັ່ງກ່າວ ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ.

 • ມູນຄ່າເງິນຄ້ຳປະກັນແບ່ງຕາມຂະຫນາດເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານດັ່ງນີ້:

ເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານ

ເງິນຄ້ຳປະກັນ

2 - 150 ເຮັກຕາ

30.000 ໂດລາສະຫະລັດ

151 - 1.000 ເຮັກຕາ

50.000 ໂດລາສະຫະລັດ

1.000 ເຮັກຕາຂື້ນໄປ

70.000 ໂດລາສະຫະລັດ

 

ຂ. ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (Project Development Agreement “PDA”) /ສັນ ຍາສຳປະທານ (Concession Agreement “CA”)

ພາຍຫລັງໄດ້ເຊັນ MOU ແລະ ໄດ້ມີການສຳຫລວດເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ຊັດເຈນແລ້ວ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີການຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ESIA) ຫລື ບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (IEE) ໂດຍຜ່ານລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຢື່ນສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງ ຜທ ເພື່ອຂໍກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ ຫລື ດຳເນີນກິດຈະການ ໂດຍການ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) / ສັນຍາສໍາປະທານ (CA) ກັບລັດຖະບານ.

ພາຍຫລັງເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) / ສັນຍາສໍາປະທານ (CA) ກັບລັດຖະບານແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການ (Project Company) ຂື້ນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ/ສັນຍາ ສຳປະທານ, ຊຶ່ງໃບທະບຽນສຳປະທານຈະອອກໃຫ້ໂດຍຂະແໜງ ຜທ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄອງ ກັບບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

 
ຂະບວນການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ (ກິດຈະການກະສິກຳ)

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.