ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ກິດຈະການສຳປະທານ-ຍຸດທະສາດ

ການບໍລິການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານໂດຍ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກາລົງທຶນ

 

1. ຂອບເຂດການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ

 1. ບໍລິການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສຳປະທານ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009 ຄື: ການລົງທຶນໃນກິດຈະການໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບສິດສຳປະທານທີ່ດິນ, ສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມານາຄົມ, ປະກັນໄພ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
 2. ບໍລິການ ການຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ.
 3. ບໍລິການ ຂໍວີຊາທຸລະກິດ, ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ແລະ ບັດພັກເຊົາ.
 4. ບໍລິການ ການຂໍປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການສຳປະທານ.
 5. ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິການລົງທຶນ, ລະບຽບການດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
 6. ບໍລິການ ຮ່າງໃບຢັ້ງຢືນຄັວດກາປະທັບ ໃຫ້ວິສາຫະກິດສຳປະທານ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ.
 7. ບໍລິການ ພົວພັນເອົາການຈ່ອງຊື່ວິສາຫະກິດ, ເລກລະຫັດໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ເລກລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ພະແນກຮັບຜິດຊອບພາຍໃນກົມ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ.
 8. ບໍລິການ ມອບຈົດຫມາຍຕອບຜູ້ລົງທຶນ, ມອບໃບສຳປະທານ, ມອບໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ ຕາງຫນ້າ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.
 9. ບໍລິການອື່ນໆ.

 

2. ນິຍາມການລົງທຶນສຳປະທານສິດທີ່ດິນຂອງລັດ ໃນຮູບການເຊົ່າທີ່ດິນ ຫລື ການສຳປະທານທີ່ດິນ.

- ການເຊົ່າທີ່ດິນ: ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນມີສິດໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳນົດເວລາ ໂດຍມີຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

- ການສຳປະທານທີ່ດິນ: ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະ ການໂດຍການມີສິດໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດເຂົ້າໃນ ກິດຈະການ ອັນໃດອັນໜຶ່ງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳນົດເວລາໂດຍມີຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

 

 • ຮູບການ ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ມີ 2 ຮູບການ:
 1. ຮູບການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ມີລັກສະນະການບໍລິການ ແມ່ນລັດມອບໃຫ້ຄູ່ສັນຍາດຳເນີນການກ່ຽວກັບການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ການກໍ່ສ້າງ, ການໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ, ສວນສາທາລະນະ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫລາດ, ສະໜາມ ເດັກຫລິ້ນ, ສະຖານີລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ສະຖານີລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ສູນຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.
 2. ຮູບການສຳປະທານທີ່ມີລັກສະນະການຄ້າ (ການຜະລິດ) ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນປູກໄມ້, ທີ່ດິນກະສິກຳ, ທີ່ດິນພະລັງງານໄຟຟ້າ, ທີ່ດິນແຮ່ທາດ ແລະ ທີ່ດິນປະເພດອື່ນໆ ຕາມການຈັດສັນຂອງລັດ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຕາມລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ສຳປະທານທີ່ດິນທີ່ພົວພັນກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ນອກຈາກຕ້ອງເສຍຄ່າສຳປະທານແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເສຍຄ່າ ຊັບພະຍາກອນ, ອາກອນ, ພາສີ, ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຕາມກົດ ໝາຍກຳນົດໄວ້ ແລະ/ຫລື ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ.

 

 • ເງື່ອນໄຂໃນການສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດເພື່ອກິດຈະການກະສິກຳ - ປູກໄມ້

ການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກພືດເສດຖະກິດ, ຟື້ນຟູປ່າ, ປູກປ່າ, ປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ໄມ້ເສດຖະກິດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 74 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2007.

 

 • ການກຳນົດໄລຍະເວລາການໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
 1. ການໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະສັ້ນ (ກຳນົດເວລາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້);
 2. ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານໄລຍະກາງ (5 - 10 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້);
 3. ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານໄລຍະຍາວ (10 ປີຂື້ນໄປ);

 

ຂັ້ນຕອການລົງທຶນໃນກິດຈະກນອະນຸມັດານສຳປະທານ ຊຶ່ງເປັນພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 15 (ກິດຈະການສຳປະທານ) ຂອງກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນສິດສຳປະທານທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ປະກັນໄພ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ. ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີຂະບວນການການອະນຸມັດການລົງທຶນໂດຍລວມ ດັ່ງນີ້:

 ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດການລົງທຶນສຳປະທານກິດຈະການກະສິກຳຕິດພັນທີ່ດິນ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ

 

1. ຜູ້ລົງທຶນ (ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ) ຢືນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ຫປດ ຂອງຂະແໜງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;

2. ຫປດ ເຮັດສະໂນດຂໍຄຳເຫັນນຳຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ;

3. ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງມີຄຳເຫັນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຫປດ (ພາຍໃນກຳນົດ 25 ວັນລັດຖະການ);

4. ຫປດ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ຄລທ, ວິຊາການລາຍງານບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ຫລື ປະຕິເສດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ). ໃນກອງປະຊຸມ ຄລທ ຈະມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໃນບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ.

5. ໃນກໍລະນີກອງປະຊຸມ ຄລທ ເຫັນດີ ກໍຈະລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ, (ສ່ວນໂຄງການໃດຫາກບໍ່ເຫັນດີ ກໍຈະຕອບ ປະຕິເສດ)*.

6. ໃນກໍລະນີກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຫລື ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕົກລົງເຫັນດີ ກໍຈະອອກແຈ້ງການໃຫ້ມີການເຈລະຈາສັນຍາ MOU ຫລື ສັນຍາໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງຂື້ນກັບປະເພດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ.

       *ແຕ່ຫາກບໍ່ເຫັນດີກໍຈະຕອບປະຕິເສດ.

7. - ກິດຈະການກະສິກໍາ ທີ່ຕິດພັນກັບການສໍາປະທານທີ່ດິນ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນການເຊັນ MOU ແລ້ວຈຶ່ງກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນ ການເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA)/ ຫລື ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA).

- ກິດຈະການບໍ່ແຮ່: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກໍ່ຄືການເຊັນສັນຍາການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫລວດແລ້ວຈຶ່ງກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ.

- ກິດຈະການພະລັງງານໄຟຟ້າ: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນການເຊັນ MOU ແລ້ວຈຶ່ງກ້າວສູ່ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແລະ ໄປສູ່ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືການເຊັນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການ (CA).

                            

 • ການເຈລະຈາສັນຍາ ຫລື MOU :

- ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ 2 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຂົ້າມາເຈລະຈາ MOU ຫລື ສັນຍາ.

- ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບແຈ້ງແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງ ຜທ ຊາບກ່ຽວກັບວັນເວລາທີ່ຈະເຂົ້າມາເຈລະຈາ ພາຍໃນກຳນົດ 10 ວັນລັດຖະການ, ຖ້າກາຍກຳນົດວັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຫລື ຖ້າຜູ້ລົງທຶນ ຫາກບໍ່ເຂົ້າມາເຈລາຈາພາຍໃນກຳນົດເວລາ 30 ວັນລັດຖະການ ນັບຈາກວັນເວລາ ທີ່ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ໃຫ້ເຂົ້າມາເຈລະຈາ ຖືວ່າຜູ້ລົງທຶນສະລະສິດໃນການລົງທຶນ.

 

ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າສູ່ສັນຍາໃນແຕ່ລະກິດຈະການສຳປະທານ ຈະຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ MOU ຫລື ສັນຍາ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດ.

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.