ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຈາກກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາເປັນກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ກລທ) ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຍຮູ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄື ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (DDFI) ຈາກ 2004-2007. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ກວດສອບຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
 
ກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນມີ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (2004) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກ ການລົງທຶນພາຍໃນ (2004). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (2005), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ (2005) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາ ອາກອນ (2005) ແລະ ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບ ປັບປຸງໃໝ່ (2009).
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ກລທ) ເປັນຈຸດທຳອິດ ສຳລັບການແນະນຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ. ໜ້າທີຫລັກຂອງ ກລທ ແມ່ນວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ, ການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການລົງທຶນ, ຮອບຮ່ວມເກັບກຳຂໍ້ມູນການລົງທຶນ ແລະ ຕິດຕາມ ານປະຕິບັດ ວຽກງານການລົງທຶນ. ເວັບໄຊຂອງ ກລທ ແມ່ນອີກວີທີທາງໜຶ່ງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ແນະນຳລະບຽບຂັ້ນຕອນໃນການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ. ພາຍໃນ ກລທ ແມ່ນມີ "ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ" ຫລື ຫປດ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ)[1]  ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ດຳເນີນກອງປະຊຸມພິຈາລະນາວຽກງານການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄວ້າ, ລາຍງານ, ພິຈາລະນາ,ຕົກລົງອະນຸຍາດ ຫລື ປະຕິເສດ ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ, ການດັດແກ້, ການໂອນຮຸ້ນ,ການຕໍ່ອາຍຸ, ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ຫລື ຍົກເລີກກິດຈະການລົງທຶນ ຫລື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU), ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແລະ ສັນຍາສຳປະທານ(CA) ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ (ມາດຕາ 23: ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງ ຄລທ ຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 119/ນຍ).
  • ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ

ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶ່ງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: ຄລທ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ປະກອບມີບັນດາລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ, ຫົວຫນ້າກົມ-ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ປະທານ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຜທ ເປັນປະທານໂດຍຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮອງປະທານ ແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ຜທ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານໂດຍຕຳແໜ່ງ. ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ ຄລທ.

 

  • ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ປະກອບມີບັນດາຫົວໜ້າ/ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຂອງແຂວງ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານເຈົ້າແຂວງ. ປະທານ ຄລທ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ເປັນປະທານໂດຍຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮອງປະທານ ແມ່ນຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນຮອງປະທານ.

ຫປດ ຂັ້ນສູນກາງມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ ຫປດ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງຢູ່ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ໂດຍມີພາລະບົດບາດເປັນກອງເລຂານຸການໃຫ້ແກ່ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ) ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

 


[1] ລະບຽບ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ຄລທ ແຕ່ລະຂັ້ນແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 22, 23 ຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 119/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2011 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂັ້ນສູງກາງ ສະບັບເລກທີ 30/ນຍ, ລົງວັນທີ 29/02/2012.
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.